Τι αλλάζει στον 4412 με το νέο νομοσχέδιο

Τις παρατηρήσεις τους ζητάει από τους αιρετούς των δήμων με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου για το σχεδίου νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο : «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που αναρτήθηκε προς διαβούλευση και η οποία λήγει στις 7 Δεκεμβρίου.
Η επιστολή συνοδεύεται από κείμενα της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ, που αποτελούν μια πρώτη επεξεργασία και παρουσίαση των θεμάτων, που αφορούν βασικές θεσμικές αλλαγές, κυρίως στο πεδίο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Αναφέρονται επίσης στο δεύτερο συνημμένο κείμενο διατάξεις που αφορούν σε τροποποίηση ρυθμίσεων για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών.

I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ από την Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρο, Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης, από τις 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, στις 30.000 ευρώ, για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα με παράλληλη εισαγωγή υποχρέωσης δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) πέντε ημέρες πριν από την ανάθεση της σύμβασης προκειμένου να διαφυλάσσεται η τήρηση της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης (αρχή της διαφάνειας). Οι εν λόγω τροποποιήσεις προωθούνται τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
 2. Τροποποιείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που μέχρι σήμερα απαιτούσε την διαδικασία των παρ.5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (εγγραφή σε ηλ.πλατφόρμα, κλήρωση κ.λπ). Η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαίαπρος τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ ́ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση της παρούσας είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα (βλ. και κατωτέρω).
 3. Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού: Οι σχετικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ιδίως από την ανοικτή διαδικασία με χρήση εργαλείων e- procurement (ΕΣΗΔΗΣ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των
  30.000 ευρώ.
 4. Εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e – marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος προμηθευόμενου αγαθού.
 5. Προτείνεται η κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων (ενδικοφανών προσφυγών) για τις διαδικασίες κάτω των 60.000,00 € (άρθρο 127 ν.4412/16) με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
 6. Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000,00 € αντί των 60.000,00 €, που ισχύει σήμερα.
 7. Αναθέσεις συμβάσεων ήσσονος σημασίας (έως 2.500,00 €), χωρίς εφαρμογή διαδικασιών – απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού παραστατικού.
 8. Δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στα πλαίσια εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού των 60.000,00 € (αντί 40.00,00 € που ισχύει), με υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής προηγούμενης πρόσκλησης τριών τουλάχιστον, εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο μητρώο, οικονομικών φορέων.
 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ (άρθρα 57 – 101) ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Άρθρο 108 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων– Τροποποίηση άρθρου 221 ν.4412/2016 11.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 – Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες – Τροποποίηση άρθρου 258 ν.4412/2016

12.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
………………………………………………………………………………………..

 1. ΜΕΡΟΣ Β ́ – ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

II. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

 1. Άρθρο 5 – Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ–
  Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128 (ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών – τεχνικών συμβούλων κ.λπ)
 2. Άρθρο 7 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση άρθρου 38 ν.4412/2016: Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
 3. Άρθρο 10 – Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση άρθρου 44 ν.4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών [….].
 4. Άρθρο 20 – Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προσκλήσεις, τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1, καθώς και οι προσκλήσεις του
  1 Αναφέρονται μόνο τα βασικά σημεία των άρθρων – δεν αποτελεί πλήρη αποτύπωση όλου του άρθρου άρθρου 120, πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38. […..]
 5. Άρθρο 49 – Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας– Αντικατάσταση άρθρου 117 ν. 4412/2016: Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έννοια της περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου 2 (δηλ. έως 2.500,00 €), είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης ως ήσσονος αξίας εφαρμόζεται το άρθρο 6.
 6. Άρθρο 50 – Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4412/2016: Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 (τεχνικά έργα), το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο [….] Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου μετην αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ ́ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση της παρούσας είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 7. Άρθρο 51 – Απευθείας ανάθεση μέσω συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace)– Προσθήκη άρθρου 118 Α στον ν. 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στα συστήματα ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35 Α, εφόσον η αξία των συμβάσεων που ανατίθενται απευθείας μέσω αυτών δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά είδος αγαθού ή υπηρεσίας. Η απευθείας ανάθεση μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών καταλόγων, διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής χωρίς να απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου. Η ανάθεση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω γίνεται σε οικονομικό φορέα εγγεγραμμένο στο μητρώο επιλεγμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 35 Α, εφόσον τηρούνται οι όροι της πρόσκλησης της παρ.3 του άρθρου 35 Α, δυνάμει της οποίας υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα. Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων γίνεται με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. [….]
 8. Άρθρο 55 – Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119 – Αντικατάσταση άρθρου 127 ν. 4412/2016: Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και την αναστολή εκτέλεσης , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. […..]

Επισήμανση των Βασικών Αλλαγών του 4412 από τον Πάνο Ζυγούρης Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (L 94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243) καθώς και των ν. 3433/2006 (Α ́ 20), 3883/2010 (Α ́ 167) και 3978/2011 (Α ‘ 137) που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Με το Μέρος Α’ της αξιολογούμενης ρύθμισης αναμορφώνονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 που αποτελεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με σκοπό την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-procurement), την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1 Διαδικασία αποκλεισμού οικ. φορέα
Με το άρθρο 14 τροποποιείται το άρθρο 48 του ν.4412/2016 προκειμένου να εισαχθούν νομοτεχνικές βελτιώσεις και να διασαφηνιστεί η διαδικασία του αποκλεισμού οικονομικού φορέα από την ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο αποκλεισμός του οικονομικού φορέα λαμβάνει χώρα με την έκδοση σχετικής ατομικής διοικητικής πράξης από την αναθέτουσα αρχή ενώ στη συνέχεια και, στη συνέχεια,, ενημερώνονται σχετικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΕΑΑΔΗΣΥ προκειμένου να προβούν σε άλλες ενέργειες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.

Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής –Νέος τρόπος υπολογισμού-Νέα είδη εγγυητικών
Με το άρθρο 22, με την περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εισάγονται νέοι λόγοι κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 47 της παρ. 1 του άρθρου 2, αποκλείεται από τη συνέχεια της
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενώ παράλληλα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαδικασία. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο την αποτροπή της υποβολής προδήλως ακατάλληλων προσφορών από οικονομικούς φορείς που επιδιώκουν απλώς να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Παράλληλα, με χρήση του ίδιου διοικητικού μέτρου επιχειρείται να αποτραπεί η κατάθεση, από τους οικονομικούς φορείς, ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών που κρίνονται ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 88.
Εισάγεται, παράλληλα, με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 72, η αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα, ως προτεινόμενη βάση υπολογισμού θεωρείται πλέον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός αντί της συμβατικής αξίας που προβλέπεται στις υφιστάμενες διατάξεις, καθώς και η αναπροσαρμογή του ποσοστού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, στις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σε 4% αντί του ισχύοντος 5%.
Εισάγεται, επίσης, με τις τροποποιημένες διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, για πρώτη φορά η «εγγύηση προσθέτου χρόνου εγγύησης», στις δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν προσφέρεται και αξιολογείται ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης επιπλέον χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του έργου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμελούς εκτέλεσής τους.
Τέλος, με την παρ. 10 προσδιορίζεται το ανώτατο ποσοστό της εγγύησης καλής λειτουργίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, τροποποιώντας την υφιστάμενη διάταξη, με την οποία δεν ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό και επαφίεται στην απόλυτη ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να το καθορίσει στα έγγραφα της σύμβασης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων
Με το άρθρο 23 τροποποιείται το άρθρο 73 ν. 4412/2016. Ειδικότερα, ως προς των έλεγχο των λόγων αποκλεισμού που συνέχονται με ποινικές καταδίκες, σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, προστίθεται περίπτωση με την οποία προβλέπεται ότι στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, πλην των ρητά αναφερόμενων, ελέγχεται, ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ο, κατά περίπτωση, νόμιμος εκπρόσωπος.
Περαιτέρω, προτείνεται η κατάργηση του λόγου αποκλεισμού της περ. γ της παρ. 2 που είχε εισαχθεί με τις διατάξεις του ν. 4605/2019 και ο οποίος καταλαμβάνει οριζόντια όλα τα είδη συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ. Πρόκειται για ορισμένες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας, για τις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα από το ΣΕΠΕ με δεσμευτική ισχύ, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ και η διάταξη είναι εν τοις πράγμασι ανεφάρμοστη.
Ως προς την παραβίαση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων και την άρση του αποκλεισμού τους, αναδιατυπώνεται, ώστε να μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη, η σχετική διάταξη, η οποία απορρέει ευθέως από τις Οδηγίες και προβλέπεται ότι ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού δεν συντρέχει εφόσον ο οικονομικός φορέας: α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων β) έχει υπαχθεί σε αναστολή ή ρύθμιση ή σε κάθε είδους δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, τους όρους των οποίων τηρεί.

Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ
Με το άρθρο 28 τροποποιείται το άρθρο 79 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται η χρήση του ΕΕΕΣ αντί του ΤΕΥΔ – με την κατάργηση του δεύτερου (ΤΕΥΔ) δεδομένου ότι το περιεχόμενο των δύο εντύπων ταυτίζεται και στις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών, πλην της απευθείας ανάθεσης, στην οποία δεν απαιτείται προκαταρκτική απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής. Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, οι παρ. 2 και 4 είναι μη σχετικές και καταργούνται. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά ότι ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική απόψη προσφοράς
Με το άρθρο 31 τροποποιείται το άρθρο 86 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται ένα εναλλακτικός μαθηματικός τύπος προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για τις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών, ο οποίος ευρέως χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές ενώ έχει συμπεριληφθεί και στα υποδείγματα διακηρύξεων γενικών υπηρεσιών της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Με το άρθρο 38 τροποποιείται το άρθρο 95 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σκοπούν στην αποσαφήνιση των διατάξεων αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, με σκοπό αφενός την απλοποίηση της διαδικασίας και αφετέρου την έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία των προσφορών και όχι στην τιμή. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά διευκρινίζεται η έννοια των τιμών αναφοράς που παραπέμπει ιδίως σε τιμές που έχουν εγκριθεί από ρυθμιστική αρχή, σε περίπτωση ρυθμιζόμενης αγοράς. Επίσης, η δυνατότητα εκτίμησης της τιμής βάσει τιμών αναφοράς επεκτείνεται και στο πεδίο της παροχής γενικών υπηρεσιών. Στόχος της ανωτέρω τροποποίησης είναι η διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών στον προσδιορισμό των τιμών αγοράς προμηθειών και υπηρεσιών που παρέχονται από ρυθμισμένες αγορές, όπως η ταχυδρομική αγορά ή οι αγορές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και η απλοποίηση του κριτηρίου κατακύρωσης με προσδιορισμό έκπτωσης επί της ρυθμισμένης τιμής.

Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
Με το άρθρο 43 τροποποιείται το άρθρο 102 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, αναμορφώνονται πλήρως και απλοποιούνται οι διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, με σκοπό τον περιορισμό των αδικαιολόγητων αποκλεισμών των οικονομικών φορέων για αυστηρά τυπικούς λόγους, ενώ πληρούνται κατ’ ουσίαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Δημόσιες συμβάσεις «ήσσονος αξίας»
Με το άρθρο 49 αντικαθίσταται το άρθρο 117 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, το άρθρο 117 εισάγει την έννοια των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, για τις οποίες δεν θα απαιτείται η εφαρμογή διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ορίζεται ότι οι πληρωμές των σχετικών δαπανών μπορούν να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμων φορολογικών παραστατικών. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η απλοποίηση και η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και απόσειση του δυσανάλογου διοικητικού βάρους αλλά και των χρονικών καθυστερήσεων μίας τυπικής διαδικασίας ανάθεσης για δαπάνες πολύ μικρής αξίας.

Απευθείας ανάθεση
Με το άρθρο 50 τροποποιείται το άρθρο 118 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 118, αυξάνεται το χρηματικό όριο από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και 60.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων και συμβάσεις των άρθρων 107-110 του ν.4412/2016. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας για συμβάσεις μικρής αξίας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις- ενστάσεις/δικαστική προστασία
Με το άρθρο 55 τροποποιείται το άρθρο 127 του ν.4412/2016. Έτσι, προτείνεται η κατάργηση των προβλεπόμενων ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ενώ παράλληλα προβλέπεται δικαστική προστασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8) το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ανωτέρα βία (force majeure)
Με το άρθρο 104, τροποποιείται το άρθρο 206 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Η πρόβλεψη μιας τέτοιας δυνατότητας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου ο ανάδοχος να μη βαρύνεται με κυρώσεις, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράτασης της παρ. 1 του άρθρου δεν επαρκεί.

Συλλογικά όργανα διενέργειας συμβάσεων
Με το άρθρο 108 τροποποιείται το άρθρο 221 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, η παρ. 3 του άρθρου 221 τροποποιείται έτσι ώστε να προβλέπεται πλέον ότι στην περίπτωση οργάνων που συγκροτούνται σε ετήσια βάση, πέρα από τις διαδικασίες σύναψης και οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Περαιτέρω προβλέπεται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 344 του ν. 4412/2016, για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις το άρθρο

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Διαπίστωση τεχνικής επάρκειας Αναθέτουσας Αρχής
  Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 44 του ν.4412/2016 προκειμένου να προβλέπεται ότι οι ίδιες οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να κρίνουν εάν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική επάρκεια ή εάν η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, ενώ υπό το προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού. Προβλέπεται, περαιτέρω, ότι σε μία τέτοια περίπτωση όπου οι αναθέτουσες αρχές κρίνουν ότι δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική επάρκεια ή ότι η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, θα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12.
 2. Υπεργολαβία
  Με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 58 του ν.4412/2016 με το οποίο προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος σύμβασης σε υπεργολάβο η τεχνική ικανότητα του για το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή, αλλιώς η προσφορά καθίσταται απαράδεκτη.
 3. Μελέτες κατασκευής έργων προϋπολ. δαπάνης άνω του 1.000.000 ευρώ
  Με το άρθρο 21 τροποποιείται το άρθρο 70 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, προστίθεται παρ. 4 με την οποία εισάγεται υποχρέωση της αναθέτουσα αρχής για έργα εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ να αναρτούν τη μελέτη κατασκευής του έργου τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους του διαγωνισμού να έχουν επαρκή χρόνο να μελετήσουν το έργο και να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν ή να διατυπώσουν πριν τη συμμετοχή τους τις απόψεις τους
 4. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων
  Με το άρθρο 52 τροποποιείται το άρθρο 119 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, με την παρ. 2 δίνεται στις αναθέτουσες αρχές η δυνατότητα ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης τριών τουλάχιστον, εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο μητρώο, οικονομικών φορέων. Με την τροποποίηση αυτή αυξάνεται το όριο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης από 40.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ αλλά επιβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή να απευθύνει σχετική πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή/και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναντι του ενός (1) οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης διάταξης.
 5. Επίβλεψη δημοσίου έργου
  Με το άρθρο 57 αντικαθίσταται το άρθρο 136 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, εκσυγχρονίζεται ο θεσμός της επίβλεψης των δημοσίων έργων και εισάγεται η πρόνοια της παροχής υπηρεσιών επίβλεψης και από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές χωρίς να υποστούν πάγια δημοσιονομικά κόστη, να επιτύχουν υψηλού επιπέδου επίβλεψη της πορείας ενός δημόσιου έργου με την συμμετοχή οικονομικών φορέων του ιδιωτικού τομέα. Με προεδρικό διάταγμα θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη πρόσληψη επιβλεπόντων οικονομικών φορέων και τα προσόντα για την εγγραφή οικονομικών φορέων στο υπό ίδρυση μητρώο. Προβλέπεται αυξημένη ευθύνη του ιδιώτη έναντι του κυρίου του έργου και για ελαφρά αμέλεια.
 6. Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας αρχικών μελετών και μεταγενέστερης εκτέλεσης έργου
  Με το άρθρο 59 αντικαθίσταται το άρθρο 138 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, σκοπείται η εναρμόνιση των υποχρεώσεων του αναδόχου με την εφαρμοστέα μελέτη και την εκτελούμενη σύμβαση. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται ο δραστικός περιορισμός της εκτέλεσης έργων που εμφανίζουν τεράστιες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση λόγω της εμφανιζόμενης αστοχίας της αρχικής μελέτης και της ανάγκης σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων. Προσδιορίζεται εξαρχής και κατά το δυνατό η χρονική εξέλιξη του έργου αλλά κυρίως το πραγματικό κόστος και πλέον είναι εξαρχής γνωστή η τυχόν πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Συγχρόνως η αναθέτουσα αρχή αποκτά το δικαίωμα να λύσει την σύμβαση που συνάφθηκε και στηρίχθηκε σε ανακριβή μελετητικά δεδομένα όχι σε απροσδιόριστο χρονικό σημείο της εξέλιξης ενός έργου αλλά πριν την έναρξη αυτού, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων για έργα που λόγω της μεταβολής του τρόπου κατασκευής τους δεν ολοκληρώνονται.
 7. Περιορισμός δυνατότητας τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης
  Με το άρθρο 62 αντικαθίσταται το άρθρο 144 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 144 του ν. 4412/2016 επεκτείνεται η απαγόρευση τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης και περιορίζεται η δυνατότητα τροποποίησής της κατά την εκτέλεση μόνο για διόρθωση σφαλμάτων ή συμπλήρωση ελλείψεων ή για απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, με σύμπραξη του μελετητή που την εκπόνησε.
 8. Χρονικά όρια – Προθεσμία – νόμιμες παρατάσεις εκτέλεσης/κατασκευής έργου
  Με το άρθρο 66 αντικαθίσταται το άρθρο 147 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 147 στοχεύουν στο να καθοριστούν με σαφήνεια οι προθεσμίες που διέπουν το έργο και διακρίνονται στην συμβατική προθεσμία και τις τμηματικές, των οποίων η τήρηση συνδέεται με ορόσημα της κατασκευής αυτού. Συνακόλουθα καταργείται η παλαιά πρόβλεψη περί ενδεικτικών και αποκλειστικών προθεσμιών που δεν συνεισφέρουν στην πρόοδο και επιτάχυνση του έργου. Στην παρ. 4 προβλέπεται αναμόρφωση της οριακής προθεσμίας και ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της μπορεί η Προϊσταμένη Αρχή να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161. Τέλος σημαντική ρύθμιση αποτελεί η παρ. 7 όπου προβλέπεται ότι τα γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, σχετική αίτηση, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης.
 9. Προκαταβολές δημοσίων έργων
  Θεσπίζεται ο κανόνας της χορήγησης προκαταβολής μόνο μέσω δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού και η διάθεση ποσών εξ’ αυτού κατόπιν ελέγχου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και απόδειξης από τον ανάδοχο ότι τα ποσά αυτά θα διατεθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου. Παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων επισύρει την άμεση επιστροφή της προκαταβολής ακόμη και του μέρους που έως τότε διατέθηκε.
 10. Επιμετρήσεις
  Με το άρθρο 70 αντικαθίσταται το άρθρο 151 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, μεταβάλλεται το μέχρι σήμερα ελεγκτικό σύστημα σε δηλωτικό. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και οδηγούσαν στην αυτοδίκαιη επέλευση δυσμενών αποτελεσμάτων. Η μέχρι σήμερα προβλεπόμενη υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον κανόνας που συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την αλήθεια αυτών. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι επιμετρήσεις του αναδόχου να διακρίνονται στο επίπεδο των σφαλμάτων που παρουσιάζουν, μεταξύ ανακριβών και εκ προθέσεως αναληθών, που επάγονται και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης ως προς τις συνέπειες. Καθιερώνεται η διακριτή αναφορά στις επιμετρήσεις μεταξύ συμβατικών και εξωσυμβατικών ποσοτήτων και εργασιών που εκτέλεσε ο ανάδοχος. Παράλληλα με το δηλωτικό σύστημα εισάγεται η υποχρέωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να διενεργεί περιοδικούς αιφνιδιαστικούς ελέγχους των υποβληθεισών επιμετρήσεων, τουλάχιστον σε ποστό 10% αυτών. Αναφορικά με τις αφανείς εργασίες που η επαλήθευσή τους είναι δύσκολη μετά τη διενέργεια των σχετικών εργασιών, θεσπίζεται η υποχρέωση του αναδόχου όχι μόνο να γνωστοποιεί τη διενέργεια των σχετικών εργασιών και να προσκαλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει αυτές πριν την επικάλυψή τους, αλλά ιδρύεται και η υποχρέωση του αναδόχου να διατηρεί φωτογραφικό ψηφιακό αρχείο με όλες τις αφανείς εργασίες.
 11. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
  Με το άρθρο 74, αντικαθίστανται το άρθρο 155 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, διατηρείται η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών που αφορά στις επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες. Στην περίπτωση που θα ολοκληρωθεί το Ενιαίο Σύστημα Τιμολόγησης του άρθρου 170 τότε ως ενδεικτική τιμή πληρωμής αυτών των εργασιών θα καθορίζεται η μέση τιμή του παρατηρητηρίου τιμών και μάλιστα με μείωση 10%.
 12. Νέες/πρόσθετες εργασίες χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού
  (άρθρο 75)Ειδικότερα, διατηρείται η δυνατότητα εκτέλεσης νέων εργασιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ανάγκης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη προκήρυξης νέου διαγωνισμού αφού οι εργασίες αυτές είναι τεχνικά και οικονομικά συνδεδεμένες με το εκτελούμενο έργο, σε πλήρη εναρμόνιση με τους ορισμούς του άρθρου 72 της οδηγίας 20916/24/ΕΕ, αλλά και τους ορισμούς του άρθρου 138 ως επαναδιατυπώθηκε.
 13. Βλάβες στα έργα
  Με το άρθρο 76 αντικαθίσταται το άρθρο 157 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, στο άρθρο 157 προτείνεται η μείωση της προθεσμίας δήλωσης επέλευσης βλάβης από δέκα (10) ημέρες σε
  πέντε (5) και αντίστοιχα για τις περιπτώσεις των έργων που έχουν περατωθεί αλλά δεν έχουν παραδοθεί από είκοσι (20) ημέρες σε δέκα (10). Ο επιβλέπων του έργου υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να συντάξει έκθεση αυτοψίας την οποία θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Προβλέπεται η δυνατότητα του αναδόχου να υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης να δηλώσει αν συμφωνεί ή όχι, ενώ σε περίπτωση παρόδου του ως άνω χρονικού διαστήματος τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του. Εντός των επομένων δέκα (10) εργασίμων ημερών η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της εκθέσεως του Επιβλέποντος. Με την παρ. 6 του άρθρου 157 ιδρύεται το δικαίωμα ένστασης του αναδόχου κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μόνο όμως εφόσον έχει διατυπώσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της έκθεσης του Επιβλέποντος.
 14. Έκπτωση αναδόχου
  Με το άρθρο 78 αντικαθίσταται το άρθρο 160 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, στο άρθρο 160 επέρχεται σειρά τροποποιήσεων και ειδικότερα εναρμονίζεται το πλαίσιο των λόγων που επάγονται έκπτωση του αναδόχου σύμφωνα με τις πρόνοιες των προηγούμενων διατάξεων (κακοτεχνίες, καθυστερήσεις στην εκτέλεση, πλαστά δικαιολογητικά κατακύρωσης κ.λπ.). Αντικαθίσταται η ισχύουσα διάταξη η οποία προβλέπει ως λόγο έκπτωσης την προσκόμιση πλαστής εγγυητικής επιστολής και διευρύνεται σημαντικά θεσπίζοντας ως λόγο έκπτωσης την προσκόμιση κάθε είδους πλαστού δικαιολογητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ο αποκλεισμός αναδόχων, οι οποίοι χρησιμοποιούν παράνομες και αθέμιτες πρακτικές για να υπογράψουν τη σύμβαση. Θεσπίζονται σύντομες προθεσμίες για την εκκαθάριση των ενστάσεων των αναδόχων, ώστε να μην διατηρούνται επί μακρόν εκκρεμότητες που οδηγούν σε καθυστερήσεις και σε μακρόχρονες διακοπές της εκτέλεσης των έργων. Επίσης επαναδιατυπώνεται η παρ. 10 του άρθρου 160 που αφορά στην εκκαθάριση της εργολαβίας, όπου ορίζεται ως βεβαίωση περαίωσης του έργου η απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου ή η τελευταία ημέρα της προθεσμίας ένστασης αν αυτή δεν ασκήθηκε, με το πέρας της οποίας, καλείται δε ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει την τελική επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 151. Επιπροσθέτως επαναδιατυπώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12, όπου ορίζεται η διαδικασία πρόσκλησης του επόμενου μειοδότη σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος. Συγκεκριμένα η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου.
 15. Διακοπή εργασιών- Διάλυση σύμβασης
  Με το άρθρο 79 αντικαθίσταται το άρθρο 161 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, στο άρθρο 161 που σχετίζεται με τη διακοπή των εργασιών και τη διάλυση της σύμβασης προστίθεται ένας ακόμα λόγος, σύμφωνα με το οποίο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 138 ή αν παρέλθουν οι προθεσμίες του άρθρου 148, μπορεί ο ανάδοχος να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Επίσης αναδιατυπώνεται η παρ. 8 όπου πλέον στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.
 16. Έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών
  Με το άρθρο 82 αντικαθίσταται το άρθρο 168 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη αναδιαρθρώνεται συνολικά ο θεσμός της έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης εργασιών που πλέον αποκτά ουσιαστικό και όχι τυπικό περιεχόμενο σε συνδυασμό με την κατάργηση της προσωρινής παραλαβής. Η ανασύνταξη του θεσμού είναι αναγκαία διότι εξασφαλίζει την χρονική αλληλουχία της ολοκλήρωσης του έργου από τον ανάδοχο και της συνακόλουθης διαδικασίας παραλαβής του και του ελέγχου που απαιτείται σε πρώτο χρόνο ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των εκτελεσθέντων εργασιών. Η απλοποίηση του συστήματος της παραλαβής του έργου σε σχέση με τις τροποποιούμενες και ισχύουσες προβλέψεις, επάγονται ελάφρυνση του κόστους τόσο για την αναθέτουσα αρχή όσο και για τον ανάδοχο και προσήλωση στο ουσιαστικό μέρος της κατασκευής.
 17. Χρόνος εγγύησης αναδόχου σε ειδικές κατηγορίες έργων
  Με τις το άρθρο 85 αντικαθίσταται το άρθρο 171 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, αναφορικά με τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης ειδικών κατηγοριών έργων, προβλέπεται η αύξηση του χρόνου εγγύησης από τρία (3) σε πέντε (5) έτη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παράδοση ποιοτικότερων έργων με διάρκεια στο χρόνο.
 18. Τροποποίηση οριστικής παραλαβής
  Με το άρθρο 86 αντικαθίσταται το άρθρο 172 του ν.4412/2016. Η ισχύουσα διάταξη αναδιαρθρώνεται πλήρως λαμβανομένης υπόψη της κατάργησης της προσωρινής παραλαβής και την ενσωμάτωση προβλέψεων που αφορούσαν την καταργηθείσα διάταξη του ισχύοντος άρθρου 170, στην παραλαβή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 172, όπου καταργείται η έννοια της «οριστικής» παραλαβής και ορίζεται ότι οι εργασίες θα παραλαμβάνονται και ποσοτικά και ποιοτικά, ενώ για τις εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. Η παρ. 4 τροποποιείται και στο εξής για τη διενέργεια της παραλαβής τίθεται όριο τουλάχιστον ενός μήνα πριν τη λήξη του χρόνου συντήρησης, προκειμένου η προϊσταμένη αρχή να ορίσει την επιτροπή παραλαβής και η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Επίσης, όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή περιλαμβάνει στην επιτροπή ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των έργων και η εύρυθμη λειτουργία τους στο χρόνο τροποποιείται η παρ. 12, όπου προτείνεται να συνιστά απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου εκτός του ήδη απαιτούμενου Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), τα εξής νέα έγγραφα: το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου. Επίσης ιδρύεται υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. Επιπροσθέτως ιδρύεται υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αρχή της λογοδοσίας. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του αναδόχου με τις νέες υποχρεώσεις που εισάγονται με την παρ. 12, προβλέπεται η κατάπτωση του 50% της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εάν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα.
 19. Διοικητική Επίλυση διαφορών
  Με τις το άρθρο 87 αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, στο άρθρο 174 αναπροσαρμόζονται πλήρως οι ισχύουσες προθεσμίες διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με τον καθορισμό σύντομων προθεσμιών. Ειδικότερα προτείνεται η σύντμηση των προθεσμιών υποβολής ενστάσεων από τον ανάδοχο από δύο (2) μήνες σε δεκαπέντε (15) ημέρες, προκειμένου να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών επίλυσης των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν. Επίσης μειώνεται η προθεσμία εντός της οποίας η διευθύνουσα υπηρεσία ή η προϊσταμένη αρχή υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης από είκοσι (20) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της ένστασης. Εντούτοις προβλέπεται πως τυχόν παράλειψη υποβολής απόψεων της παρ. 5 δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται με την ένσταση. Ιδρύεται αρμοδιότητα του Γραμματέα (Συντονιστή) της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης να αποφαίνεται επί ενστάσεων για έργα που εκτελούν οι ΟΤΑ με εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
 20. Διαιτητική επίλυση διαφορών
  Στο άρθρο 176 εισάγεται η δυνατότητα προσφυγής στην διαιτητική επίλυση διαφορών για έργα προϋπολογισμού ανώτερου των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, εφόσον προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης, ενώ σε έργα με μικρότερο προϋπολογισμό, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, ενώ στις παρ. 2- 5 αναφέρονται οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής της διαιτησίας στις δημόσιες συμβάσεις. Τέλος η παρ. 6 προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία και σε συμβάσεις που δεν έχει περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας, αλλά συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.
 21. Ιδιωτικός φορέας ως Επιβλέπων έργου
  Με το άρθρο 89, αντικαθίσταται το άρθρο 183 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, εισάγεται η δυνατότητα η Προϊσταμένη Αρχή με απόφασή της να αναθέτει καθήκοντα επιβλέποντος μηχανικού σε ιδιωτικό φορέα, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Συγκεκριμένα, η ανάθεση γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης αρχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της, κατόπιν πρότασης του αναδόχου και η αμοιβή του βαρύνει μεν τον προϋπολογισμό του έργου, αλλά αποτελεί διακριτό ποσό της προσφοράς του. Προβλέπεται αυξημένη ευθύνη του ιδιώτη έναντι του κυρίου του έργου και για ελαφρά αμέλεια, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού της διαδικασία πιστοποίησης με προεδρικό διάταγμα ενώ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση επίβλεψης. Ενώ ορίζεται διαδικασία εναντίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην πρόταση οιουδήποτε επιβλέποντος, καθώς και οι υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της επίβλεψης. Τέλος, μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που καθορίζει τα όρια των μελετών που ο έλεγχός τους θα καθίσταται υποχρεωτικός, προσλαμβάνονται υποχρεωτικά ελεγκτές σύμβασης για μελέτες με προεκτιμώμενη αξία άνω των 10.000.000 ευρώ.
 22. Προθεσμία εκτέλεσης μελετών
  Με το άρθρο 91 αντικαθίσταται το άρθρο 184 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 184 έχουν ως στόχο τον περιορισμό των προθεσμιών εκτέλεσης μιας μελέτης, η οποία αποτελεί την απαρχή για τη δημοπράτηση ενός έργου και εγκυμονεί κινδύνους καθυστερήσεων. Εισάγεται για πρώτη φορά απώτατο χρονικό όριο των 24 μηνών για καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. Μετά το πέρας του χρονικού σημείου αυτού λύεται η σύμβαση και εκκαθαρίζεται.
 23. Λόγοι έκπτωσης αναδόχου
  Με τις το άρθρο 96, αντικαθίσταται το άρθρο 191 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, το άρθρο 191 αναμορφώνεται, με σκοπό τον εναρμονισμό του με το πνεύμα των αλλαγών που διέπουν το νόμο και στόχο την καθιέρωση αυστηρότερων λόγων έκπτωσης του αναδόχου και σύντμησης των προθεσμιών εκκαθάρισης της σύμβασης.
 24. Τεχνικές προδιαγραφές- είδος παραδοτέων
  Με το άρθρο 100 αντικαθίσταται το άρθρο 196 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, ως προς το άρθρο 196 εισάγεται στην παρ. 2 γενική πρόβλεψη ώστε να δύναται η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφασή της να εξειδικεύει το είδος των παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης, ως την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προς διευκόλυνση και βελτίωση της ποιότητας των μελετών που εκπονούνται.

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή/παραγωγού και προμηθευτή/εμπόρου
  Με το άρθρο 37 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, απαλείφεται η διάκριση μεταξύ προμηθευτών που παράγουν το προσφερόμενο προϊόν καιτων προμηθευτών που το εμπορεύονται, ως προς τη δυνητική απαίτηση της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή δήλωσης της χώρας παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος, της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία αυτό παράγεται και του τόπου εγκατάστασής της.
 2. Αξιολόγηση προσφορών
  Με το άρθρο 41 τροποποιείται το άρθρο 100 του ν.4412/2016. Με την τροποποίηση αυτή αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σε συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας και μείωσης των διοικητικών βαρών.
  Ειδικότερα, όταν κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προβλέπεται η έκδοση μίας ενιαίας (αντί των δύο που προβλέπονται στη ισχύουσα διάταξη) απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά κατακύρωσης), οι δε συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των λοιπών προσφερόντων με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.
  Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, προβλέπεται η έκδοση δύο αποφάσεων (δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης) αντί των τριών που προβλέπει η υφιστάμενη διάταξη, σε περίπτωση δε που εξ αρχής υποβάλλεται μία προσφορά προβλέπεται, ομοίως, η έκδοση μίας ενιαίας απόφασης για όλα τα στάδια, όπως και στις περιπτώσεις που κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά και μόνο η τιμή.
 3. Δυνατότητα ΑΑ κατακύρωσης σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
  Με το άρθρο 46 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 105 και προβλέπεται ότι σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, δεόντως αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών και ειδικότερα για ποσοστό από 80% μέχρι και το 120% της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά.
 4. Ευθύνη ΑΑ από διαπραγματεύσεις (στάδιο πριν τη σύναψη της σύμβασης)
  Επιπρόσθετα, με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 46 , εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση της ευθύνης από διαπραγματεύσεις μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του συμμετέχοντος στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης οικονομικού φορέα, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να απευθύνει τη σχετική πρόσκληση εφόσον έχει εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο και αυτή δεν έχει ακυρωθεί. Προτείνεται επίσης η προηγούμενη από την ανάθεση της σύμβασης δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης η οποία δεν λάμβανε χώρα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ν. 4412/2016.
 5. Συμβάσεις άνω του ορίου των 2.500 ευρώ- απευθείας ανάθεση
  Με το άρθρο 53 τροποποιείται το άρθρο 120 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής προσφοράς ειδικά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης κι επιπλέον ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
 6. Λόγοι έκπτωσης αναδόχου
  Με το άρθρο 103 τροποποιείται το άρθρο 203 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις, αναδιατυπώνονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 203 για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης. Παράλληλα, προστίθεται μία επιπλέον κύρωση στον ανάδοχο σύμβασης προμηθειών που αφορά στον καταλογισμό σε αυτόν του τυχόντος διαφέροντος που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του διαφέροντος καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταλογισμού του στον έκπτωτο οικονομικό φορέα. Επιπρόσθετα, προστίθεται νέα παρ. 5 με την οποία εισάγεται η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να κοινοποιούν αμελλητί στην ΕΑΑΔΗΣΥ τυχόν έκπτωση αναδόχου από σύμβαση, η οποία ορίζεται ως αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
 7. Παραλαβή σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης
  Με το άρθρο 105 τροποποιείται το άρθρο 208 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, παρέχεται για λόγους απλοποίησης και ταχύτερης διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας, η δυνατότητα παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης προμήθειας αγαθών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, με μόνη τη σχετική βεβαίωση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας για την οποία προορίζεται το υλικό, χωρίς να απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

ΙV. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Κριτήρια Επιλογής
  Με το άρθρο 26 τροποποιείται το άρθρο 77 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, ορίζονται τα κριτήρια επιλογής για διαδικασίες σύναψης σύμβασης μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με αναφορά στο αντίστοιχο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ) και στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του π.δ. 71/2019 και το Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗΕΣΔΔΕ) του π.δ. 71/2019, αντίστοιχα.
  Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η εφαρμογή ενός ενιαίου μητρώου όπου θα καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις και θα κατατάσσονται σε συγκεκριμένες τάξεις.
 2. Λήξη χρόνου ισχύος προσφορών
  Με το άρθρο 40 τροποποιείται το άρθρο 97 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, επεκτείνεται στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών η υφιστάμενη σε συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξακολουθεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
 3. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων
  Με τις το άρθρο 56 τροποποιείται το άρθρο 128 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σκοπείται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης από την αναθέτουσα αρχή υπηρεσιών συμβούλου για έργα μεγάλης αξίας ή έργα ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης έργων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις σχετικά με τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ωρίμανση των εγγράφων και των προϋποθέσεων που καθίστανται αναγκαία για την εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου.
  Το παρόν Νομοσχέδιο βρίσκεται σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης έως 07-12-2020 (17:00) στον ιστότοπο:
  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11848

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Αναλυτική Έκθεση Συνεπειών Μέρους Α’