Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές των κάδων

Αν και παραμένει αναπάντητο το ερώτημα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών «γιατί επιλέγουν πλαστικούς και όχι μεταλικούς κάδους;» ακόμη και σε εύφλεκτες δασικές περιοχές, αφού οι πλαστικοί δεν ανακυκλώνονται, έχουν πολύ μικρότερο κύκλο ζωής και η διαφορά του βάρους (γεμάτοι) είναι αμελητέο, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης καλεί του Δήμους και τις Περιφέρειες συμμετάσχουν στην Δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” όπου έχουν αναρτηθεί για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς κωδικούς 20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα. Η διαβούλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης, όπου υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και ακολούθησε εποικοδομητικός τεχνικός διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς.
Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 2-12-2020 μέχρι τις 17-12-2020 στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις “Διαβουλεύσεις” στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.
Το Υπουργείο καλεί τους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος του είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες των Αναθετουσών Αρχών, με βάση τις συνθήκες χρήσης και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως στόχος είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Επίσης, καλεί τους Κλαδικούς Φορείς, τα Επιμελητήρια και την ΚΕΔΕ να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε άλλες τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς.

Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ

Πληροφορίες Τηλέφωνο Email Σανοζίδου Μ. : 213 1514287 : [email protected]