Παραμένει ζητούμενο το όριο των 30 Km στις πόλεις

Αν και ήταν πάγιο αίτημα πεζών και ποδηλατών, αν και όλες οι μελέτες δείχνουν μια τεράστια διαφορά στις επιπτώσεις ατυχήματος μεταξύ 30 και 50 Xm/ώρα, αν καί όλη η Ευρώπη υιοθετεί το όριο των 30 /ώρα στο νομοσχέδιο για την Βιώσιμη Κινητικότητα που καταθέτει σε λίγο στην Βουλή το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών δεν τόλμησε να αλλάξει το όριο και στην Ελλάδα.
Ένα όριο που θα άλλαζε την αντίληψη και την αίσθηση της μετακίνησης μέσα στις γειτονιές και θα τις μετέτρεπε αυτομάτως σε πιο φιλικές και πιο ασφαλείς.

Η ατολμία αυτή του υπουργείου όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις κατά την διαβούλευση και συγκεκριμένα για το άρθρο 16 Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.
Στο άρθρο 20 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), προστίθενται παρ. 5Α και 15 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20

Όρια ταχύτητας

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.
Εκτός κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκίνητων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

ΚατηγορίαΑυτοκινητόδρομοιΟδοί ταχείας

ΚατηγορίαΑυτοκινητόδρομοιΟδοί ταχείαςκυκλοφορίαςΆλλο οδικό Δίκτυο
οχήματος
Επιβατηγά13011090
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο908080
Λεωφορεία1009080
Λεωφορεία μεελαφρόρυμουλκούμενο808080
Αρθρωτά λεωφορεία707070
Διώροφα λεωφορεία808070
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών808060
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ.1009080
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο858580
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο808070
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ.858080
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο807070
Συνδυασμός φορτηγών807070
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε.13011090
Μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.ε.808070
Μοτοσικλέτες με καλάθι707060


Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χλμ/ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε 50 χλμ/ώρα έξω από αυτές.

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τους συνδυασμούς αυτών, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, χαμηλότερα των πιο πάνω οριζομένων, αναλόγως της επικινδυνότητας του μεταφερομένου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του μεταφορικού μέσου.

Για τα μοτοποδήλατα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χλμ/ώρα, αν δεν το αγροτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργων ή τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα στερούνται ελαστικών με αεροθάλαμο, σε 15 χιλιόμετρα την ώρα.

5Α. Για τα Ε.Π.Η.Ο.:

α) Ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

β) Απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα».

Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Περιφερειακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.

Ειδικά για τους αυτοκινητοδρόμους, τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τα όρια ταχύτητας, εκτός των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, καθορίζονται και μεταβάλλονται ύστερα από μελέτη και μόνο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Οι κατά την προηγούμενη και την παράγραφο αυτή αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων στις ανωτέρω οδούς.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να μεταβάλλονται τα υπό του άρθρου αυτού οριζόμενα όρια ταχύτητας.

Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στα ρυμουλκούμενα από αυτά ως και στα λεωφορεία αυτοκίνητα πρέπει να αναγράφεται στο πίσω μέρος του αμαξώματός τους, με στοιχεία ύψους 0,15 μ. μαύρου χρώματος σε άσπρη κυκλική επιφάνεια, ο αριθμός των χιλιομέτρων την ώρα του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου ταχύτητάς τους.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να επιβάλλεται για τον έλεγχο των στοιχείων πορείας (διανυόμενα χιλιόμετρα, διακοπές πορείας και χρόνος, ταχύτητα) των φορτηγών, λεωφορείων και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ο εφοδιασμός τους με αυτόματη συσκευή καταγραφής των στοιχείων αυτών και με μηχανισμό περιορισμού της ταχύτητας του οχήματος, ως και η υποχρέωση λειτουργίας αυτών.
Με την αυτή απόφαση καθορίζεται ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με ειδικές συσκευές. Με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών αυτών συσκευών ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα, καθώς και για κίνηση οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ/ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος. Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη της παρ. 9 , επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα χωρίς να είναι εφοδιασμένο με τις συσκευές που προβλέπονται από την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, καθώς και αυτός που παραλείπει να τοποθετήσει το φύλλο ή άλλο σύστημα καταγραφής ταχογράφου, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και σε όποιον επενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό της ανωτέρω συσκευής, με σκοπό να τον καταστήσει ανενεργό ή να αλλοιώσει τις καταγραφόμενες ενδείξεις και σε περίπτωση που ο οδηγός αμφισβητεί την παράβαση, το όχημα μεταφέρεται, συνοδεία αστυνομικού, στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Αυτός που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας χωρίς να διαθέτει για τον εξοπλισμό αυτόν την κατά νόμο άδεια, καθώς και όποιος οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες και επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

Ειδικά για τα Ε.Π.Η.Ο.:
α) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. α’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ και σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

β) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.

γ) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κατά παράβαση της περ. β’ της παρ. 5Α τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.».

Διαβάστε παρακάτω κάποιες από τις παρατηρήσεις και αντιδράσεις καθώς έντονο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι με το όριο που θεσπίζεται για την ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και άλλα οχήματα, τα αποκλείει ουσιαστικά από τις μεγάλες αρτηρίες που συνδέουν γειτονιές.

Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ: Προτείνουμε την αναθεώρηση του ορίου ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, όπως τεκμηριώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία οδικής ασφάλειας, ως εξής: «Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ: Αν και το όριο των 50 χλμ/ώρα σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι από τις ρυθμίσεις που τροποποιούνται με το παρόν νομοσχέδιο, εκτιμούμε ότι είναι μία μοναδική ευκαιρία στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου αυτού να μειωθεί το όριο αυτό επιτέλους στα 30 χλμ/ώρα χάριν της ασφάλειας των πλέον ευάλωτων χρηστών των οδών, των πεζών, των ποδηλατών και των χρηστών ΕΠΗΟ. Πρόσφατα ο Δήμος Τρικκαίων τόλμησε να περιορίσει το όριο ταχύτητας στα Τρίκαλα στα 30 χλμ/ώρα. Επίσης, τον Οκτώβριο 2020, η Ολλανδία έθεσε εθνικό όριο τα 30 χλμ/ώρα σε όλες τις κατοικημένες περιοχές. Είναι προφανές ότι η βούληση για ενίσχυση της ασφάλειας της βιώσιμης μετακίνησης οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Καλούμε το Υπουργείο να συνταχθεί με τις πλέον σύγχρονες τάσεις για το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές και να τολμήσει τη θέσπιση των 30 χλμ/ώρα σε όλες τις κατοικημένες περιοχές στην Ελλάδα. ΠΡΟΤΑΣΗ
Άρθρο 16 Όρια ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ. Στο άρθρο 20 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), προστίθενται παρ. 5Α και 15 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:«Άρθρο 20 Όρια ταχύτητας 1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΛΑΣ: Παντου μειωνονται τα ορια ταχυτητας κι εσεις τα αυξανετε…ειδικα εντος αστικου ιστου ειναι τεραστιο σφαλμα καθως οσο κι αν τρεξεις, θα χασεις οτι γλυτωσες στο φαναρι και στην αυξημενη κινηση(μην βλεπετε τωρα με τα lockdown που ειναι μειωμενη η κινηση οπως τον Αυγουστο). Φανταζομαι ιδια γνωμη θα εχει κι ο Ιαβερης. Επισης τα προστιμα για την παραβαση της ταχυτητας ειναι αστεια…παραβαση πανω απο 20 χλμ του οριου μονο 100 ευρω,,,δεν θα παραδειγματιστει ο ραλιστας οδηγος που κανει τις σφηνες του στη Λ. Βουλιαγμενης και Κηφισιας με το Smartακι του, καθως επισης χαιδευεις και τον αριστοκρατη με την porsche καθως το προστιμο ειναι αγορα τσιχλας γιαυτον. Αν στη Λ. Βουλιαγμενης δεν οδηγουσαν με ανω των 70 χλμ που ειναι το οριο, θεωρω δεν θα ειχε χαθει μια ανθρωπινη ζωη στον Αγ. Δημητριο την προηγουμενη εβδομαδα. Κακως που εν ετη 2020 δεν εχουν γινει πεζογεφυρες σε σημεια που κυκλοφορουν πολλοι πεζοι, οπως εν ετη 2020 δεν υπαρχουν ποδηλατοδρομοι…σε ευρωπαικο κρατος! Με οριο 30 χλμ την ωρα, μια χαρα θα κυκλοφορουν και τα ΕΠΗΟ εντος πολεως, χωρις να καθυστερουν τους οδηγους αφου σε ολους τους δρομους σταθμευουν αριστερα και δεξια και μενει μια λωριδα για οδηγηση, οποτε οσο δεξια και να κινηθει το ΕΠΗΟ, με 25 θα παει και το αυτοκινητο, συνεπως αυξηστε το επιτρεπτο οριο για τα ΕΠΗΟ και μειωστε απο 40 σε 30 εντος πολης και οχι φυσικα να το αυξανετε στο 50. Επισης δεξια λωριδα σε λεωφορους Βουλιαγμενης, Κηφισιας, Μεσογειων (και γενικοτερα μονο οπου υπαρχουν 3 λωριδες, η δεξια οριο 20 χλμ κατω δηλαδη 50) ωστε να κυκλοφορουν εκει παπακια, ποδηλατα και εκσκαφεις. Οριο ποδηλατων 25 αστειο καθως ακομα κι ο πρωθυπουργος που δεν ειναι αθλητης καποιου ποδηλατικου σωματειου κινειται με 35 χλμ μ.ο. Ειδικα απο τη στιγμη που θελετε να ενισχυσετε την ηλεκτροκινηση και την αποφυγη της κλιματικης αλλαγης! Επισης πρεπει η εγκαταλειψη υστερα απο ατυχημα να ποινικοποιηθει αυστηροτατα! Επισης να αυστηροποιηθει το προστιμο για οδηγηση με χρηση κινητου καθοτι με τα υπαρχοντα προστιμα και τους υπαρχοντες ελεγχους δεν βλεπουμε να εχει μειωθει η χρηση. Το ιδιο για μη χρηση ζωνης και κρανους, ακομα και στα ΕΠΗΟ. Σας ευχαριστω

Γιωργος Κουβιδης Ορια Ταχύτητας
Τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους πρέπει να περιοριστούν από τα 130km/h στα 110km/h όπως τα έχουν οι ασφαλέστερες Ευρωπαικές χώρες (Νορβηγία 100, Σουηδία 110, Ηνωμένο Βασίλειο 112, Ελβετία 120 km/h). Επίσης στον αστικό ιστό να εφαρμοστεί το όριο των 30km/h που θα μειώσει δραστικά τις συγκρούσεις και τις παρασύρσεις. Τα πρόστιμα για παραβίαση μέχρι 20 km του οριου ταχύτητας πρέπει να αυξηθούν και να συνδιαστουν και με άλλες κυρώσεις δεδομένου ότι μια αύξηση της ταχύτητας κατά 20km οκταπλασιαζει την πιθανοτητα εμπλοκής σε τροχαία σύγκρουση.
Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

Ευάγγελος Κερχουλάς Δεδομένου ότι και άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου η μικροκινητικότητα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, έχουν αποδεχτεί ως όριο ταχύτητας για τα ΕΠΗΟ τα 30km/h, και για το λόγο ότι ακόμα και σε αστικό ιστό, όπου το όριο ταχύτητας για τα αυτοκίνητα είναι αυτή τη στιγμή 30, τα 25km/h που προτείνετε ως όριο ταχύτητας των ΕΠΗΟ προκαλούν μια καθυστέρηση της ροής της κυκλοφορίας, με όσους κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τους αναβάτες τους. Συνετό θα ήταν λοιπόν, εφόσον το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων εντός πόλεων σύντομα θα θεσμοθετηθεί να μειωθεί στα 30Km/h, να υπάρξει ένα κοινό όριο ταχύτητας με τα ΕΠΗΟ, τα 30km/h θα είχαν μια λογική.