Τροπολογίες για ναούς, κατασκευές σε δάση, ΣΜΑ και εισφορά σε γη

Με τροπολογίες που ψηφίστηκαν στην Βουλή μεταξύ των άλλων προβλέπονται:

 1. Η σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμηση (ΚΥΔΟΜ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Η προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε δήμους.
 3. Η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων από ιδιώτες σε περιοχές εκτός σχεδίου.
 4. Η θέσπιση των προθεσμιών για την εισφορά σε χρήμα
 5. Δυνατότητα κοινωφελών κατασκευών σε δασικές εκτάσεις.
 6. Επέκταση των υπόγειων χώρων στάθμευσης

Αναλυτικότερα:

 1. Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ)
  Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κεντρική υπηρεσία δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και, ιδίως, την έκδοση προέγκρισης, οικοδομικής αδείας ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις:
  α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των 3000 τ.μ.,
  β. αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.
  Και στις 2 περιπτώσεις η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες της μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της άδειας από την Κ.Υ.ΔΟΜ. αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ.
 2. Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
  Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, για τους δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου.
  Επιπλέον χωροθετείται προσωρινά ο κινητός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα μέχρι να λειτουργήσει ο μόνιμος.
  Η προσωρινή λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων επιτρέπεται μέχρι τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή – με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου (Τ.Π.Σ.) – και δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη.
 3. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους Ιερούς Ναούς και τα ναϋδρία σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης
  Με τη νέα διάταξη (που αντικαθιστά το άρθρο 12 του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) προβλέπεται ότι πλέον στις περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης τα φυσικά πρόσωπα ή μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να προχωρήσουν σε ανέγερση Ιερών Ναών ή ναϋδρίων σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 4000 τ.μ. και εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0.18 της επιφανείας του γηπέδου.
  Μέχρι τώρα η νομοθεσία παρείχε τη δυνατότητα ανέγερσης ιδιωτικών Ναών και ναϋδρίων σε γήπεδα άνω των 500 τ.μ. Υπήρξε όμως καταχρηστική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής από ιδιώτες που έβγαζαν οικοδομικές άδειες ναϋδρίων σε τέτοια γήπεδα (στα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη μορφή δόμησης) και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούσαν ως όχημα για τη δημιουργία κυρίως αυθαίρετων κατοικιών.
  Δεν αλλάζει κάτι στην υφιστάμενη νομοθεσία για εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα μπορούν να προχωρήσουν σε ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ., εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,20 της επιφάνειας του γηπέδου.

Άρθρο 3
Κλειστοί υπόγειοι χώροι στάθμευσης – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 του ν. 4067/2012
Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 8 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ως εξής:
«8. Επιτρέπεται η επέκταση κλειστών υπόγειων χώρων στάθμευσης, μέχρι δύο (2,00) μέτρα από τη ρυμοτομική γραμμή και στάθμη της πλάκας επικάλυψης, τουλάχιστον ένα (1,00) μέτρο κάτω από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, με την προϋπόθεση της εξασφάλισης του σαράντα τοις εκατό (40%) των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπως προκύπτουν από τον υπολογισμό του διαγράμματος κάλυψης, στο αρχικώς υλοποιημένο υπόγειο πριν την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 4
Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

 1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και, ειδικότερα, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα 2, για τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, ως εξής:
  α) Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου,
  αα) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 1159, επιφανείας 735,14 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, …, Α8, Α1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
  αβ) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 1159, επιφανείας 644,85 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Β1, Β2, …, Β9, Β1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
  β) Στον Δήμο Γαλατσίου, το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ομορφοκκλήσια Βεΐκου», του Δήμου Γαλατσίου, επιφανείας 6.826,77 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Ι, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
  γ) Στον Δήμο Κισσάμου Χανίων,
  γα) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Φρακτό», της τοπικής κοινότητας Καλλεργιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου και της Τοπικής Κοινότητας Καλουδιανών, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου, επιφανείας 619,02 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (18, 17, 22, 23, 24, 25,26,27,18) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
  γβ) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Φρακτό», της Τοπικής Κοινότητας Καλλεργιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου και της Τοπικής Κοινότητας Καλουδιανών, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης, του Δήμου Κισσάμου, επιφανείας 852,08 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (13, 14, 15, …, 21, 13) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
  δ) Στον Δήμο Μαραθώνα το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνα, επιφανείας 9.536,85 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β ,Γ, … ,Β1, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μαραθώνα.
  ε) Στον Δήμο Πειραιά, το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, στον Σχιστό του Δήμου Περάματος-Κερατσινίου, επιφανείας 12.000 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (K1, K2, …, K10, Κ33, Κ34, Κ35, Κ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή της υπηρεσίας δόμησης και Γ.Π.Σ του Δήμου Πειραιά.
  στ) Στον Δήμο Πεντέλης το εδαφικό τμήμα εντός ευρύτερης έκτασης κοιμητηρίου Μελισσίων, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη Δ. Κ. Μελισσίων, επιφανείας 10.441,54 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (ΣΜΑ1, ΣΜΑ2, ΣΜΑ3, …, ΣΜΑ25, ΣΜΑ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον διευθυντή πολεοδομίας και περιβάλλοντος του Δήμου Πεντέλης.
  ζ) Στον Δήμο Χαϊδαρίου το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της λεωφόρου Παλάσκα, επιφανείας 8.445,80 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
  η) Στον Δήμο Χαλανδρίου το εδαφικό τμήμα που περικλείεται από τη λεωφόρο Πεντέλης-Αττική οδό Λεωνιδίου, στο Ο.Τ.3α, επιφανείας 9.033,79 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Μ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.
 2. Η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) και όχι περισσότερο από τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του Σ.ΜΑ..
  Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 οι Σ.Μ.Α. λειτουργούν με ευθύνη των οικείων δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του κεφαλαίου 2, με τίτλο «τεχνικές προδιαγραφές μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων», του παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 114218/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, Δημοσίας Τάξεως και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας (Β΄1016). Για τις ανάγκες της εξακολούθησης λειτουργίας των Σ.Μ.Α. στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του Σ.Μ.Α., ο δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή.
 3. Επιτρέπεται η προσωρινή χωροθέτηση κινητού Σ.Μ.Α. του Δήμου Αθηναίων σε τμήμα του Ο.Τ. 813Β της περιοχής του Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εμβαδού 11.034,23 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3 … 9) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Δήμου Αιγάλεω και επισυνάπτεται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα 2. Η λειτουργία του κινητού σταθμού παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του μόνιμου Σ.Μ.Α. και πάντως όχι μετά τις 4.9.2021.

Άρθρο 8
Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξη αυτών – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και προσθήκη περ. κγ’ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των περ. γ’ και ε’ της παρ. 1 και των περ. β’, γ’, στ’ και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή:
  α) αθλητικών εγκαταστάσεων,
  β) εκπαιδευτικών κτιρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις,
  γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.),
  δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων,
  ε) σωφρονιστικών καταστημάτων,
  στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,
  ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων,
  η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου,
  θ) βοτανικών κήπων,
  ι) δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), μετά των απαιτουμένων συνοδών έργων.
  Ειδικότερα, επιτρέπεται ελλείψει των ως άνω εκτάσεων η επέμβαση και σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων.
  Επίσης, επιτρέπεται η επέμβαση και σε δάση και σε εκτάσεις των περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4, με την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153), για την κατασκευή δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) μετά των απαιτουμένων συνοδών έργων, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον πρόκειται για προσωρινές δομές. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
  Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας ή το αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Κατ’ εξαίρεση, στα υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις εκτάσεις της παρούσας επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και από νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
  Αν στην περιοχή ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας δασικής υπηρεσίας, δύναται για τον σκοπό αυτόν να επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 45.» .
 2. Δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνεχίζουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
 3. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται περ. κγ’ ως εξής:
  «κγ) απλή περιτοίχιση με χρήση οποιουδήποτε υλικού μέχρι ύψους τριάμισι (3,5) μέτρων και οριζόντιο δοκάρι – σενάζ («chainage») μέχρι ύψους ογδόντα (0,80) εκατοστών, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών φιλοξενίας.».

Άρθρο 13
Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήμα

 1. Σε περίπτωση που με διάταγμα καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του άρθρου 9 του από 17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228) ή του άρθρου 62 ν. 947/1979 (Α’ 169) έχει επιβληθεί επί ακινήτου παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον οικείο δήμο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εισφορά σε γη, εάν η παραχώρηση δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έκδοση του διατάγματος, ο κύριος του ακινήτου ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτού, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μετατροπή της υποχρέωσης προς παραχώρηση ή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα, εάν το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως. Η παραχώρηση ή εισφορά θεωρείται ότι έχει υλοποιηθεί όταν η παραχωρηθείσα ή εισφερθείσα έκταση έχει καταληφθεί από τον οικείο δήμο και έχει γίνει έναρξη, τουλάχιστον, εργασιών διαμόρφωσης αυτού για την κατά προορισμό χρήση του είτε από τον οικείο δήμο, όπως προκύπτει από πράξεις των οργάνων του δήμου με τις οποίες ανατίθενται ή παραλαμβάνονται σχετικά έργα, είτε από τον κύριο του ακινήτου. Η εισφορά σε χρήμα που προκύπτει υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).
 2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με αίτηση που συνοδεύεται: α) από αποδεικτικό παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου Δήμου ποσού που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, β) υπεύθυνη δήλωση μηχανικού συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Με αίτημα του ενδιαφερομένου, το υπόλοιπο της εισφοράς σε χρήμα μπορεί να καταβληθεί σε σαράντα οχτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή δέκα έξι (16) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
 3. Ο δήμαρχος του οικείου δήμου εκδίδει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης της παρ. 2, σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία αποτελεί τίτλο που εγγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή δηλώνεται ή εγγράφεται στο οικείο Κτηματολόγιο.
 4. Οι όροι δόμησης που προβλέπονται στο διάταγμα της παρ. 1 ισχύουν για το σύνολο του ακινήτου.