Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» περιλαμβάνει αρκετά θέματα για τους δήμους:

Με το άρθρο 136 του νομοσχεδίου προβλέπεται έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Πεδίο Εφαρμογής:

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και όλα τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν βεβαιωθεί, ή θα βεβαιωθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 μπορούν να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού του προσώπου.
Η καταβολή των οφειλών του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά τον ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
Β) Αν εξοφληθούν σε 2 έως 12 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%
γ) Αν εξοφληθούν σε 13 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 80%
Δ) Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
ε) Αν εξοφληθούν σε 73 έως 120 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%

Στην ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) Τελούν σε αναστολή διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ με απώλειά των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου όπου εκκρεμούσε η υπόθεση ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

Στην ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο.
Από τη ρύθμιση της παραγράφου ένα εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή την χρήση αυτού κατά το άρθρο 51 του νόμου 4647/2019 (Α’ 204) για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Με άλλα άρθρα καθορίζεται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης, οι ρυθμίσεις οφειλών, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία, η άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, η αναστολή αναγκαστικών μέτρων σε περίπτωση ρύθμισης, η αναστολή παραγραφής οφειλών και η δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών.

Κατεβάστε από εδώ το Σχέδιο νόμου για να δείτε και τα άλλα άρθρα που ορίζουν λεπτομέρειες των ρυθμίσεων.

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/12/Κατατεθέν-Σχέδιο-Νόμου-17.12.2020.pdf