Αλλαγές στην πρόσληψη προσωπικού ΟΤΑ λόγω covid – 19

ergazomenoi_dimoi87

Με το άρθρο 146 νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή με τίτλο «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού Covid 19 από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του νόμου 4745/2020 (Α’ 214) αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύς της ως εξής:

Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2190/ 1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικίας οικονομικής επιτροπής έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό η περιφερειακό συμβούλιο στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίαση του. Επιτρέπεται η πρόσληψη του λοιπού προσωπικού πλύν ιατρικού και νοσηλευτικού κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του Π. Δ. 164/ 2004 (Α’ 134) αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης τους σε αορόστου του χρόνου.
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις δύναται να υποστηρίξει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ 67924/ 23 Οκτωβρίου 2020 (Β’ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης