Με 100 δόσεις ψηφίστηκε τελικά η διάταξη για τις οφειλές από 15/2/2020 μέχρι σήμερα

Όπως διαμορφώθηκε η διάταξη για τις οφειλές προς τους δήμους ψηφίστηκε από την βουλή στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών
προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
Συγκεκριμένα στο άρθρο Άρθρο 165
Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α ́ βαθμού – Πεδίο εφαρμογής

 1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
  Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α ́ έως ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α ́ 73).
  Τι λέει το Άρθρο 110
  1.Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
  α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
  γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
  δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
  ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
  Άρθρο 166
  Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α ́ βαθμού
 2. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 136 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη- σης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α ́184), από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Έ- νωσης Δήμων Ελλάδας.
  β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώ- σεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα Νομικά Πρόσωπα Δη- μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων πλην των ΔΕΥΑ.
 3. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμά- των της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υ- ποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλο- γή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ε- σωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕ- ΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μη- χανισμού.

Άρθρο 166
Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α ́ βαθμού

 1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 136 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη- σης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α ́184), από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Έ- νωσης Δήμων Ελλάδας.
  β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώ- σεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα Νομικά Πρόσωπα Δη- μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων πλην των ΔΕΥΑ.
 2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμά- των της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υ- ποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλο- γή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ε- σωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕ- ΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μη- χανισμού.