Δήλωση επιθυμίας εμβολιασμού από το προσωπικό παροχής υπηρεσιών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Με έγγραφό του με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τους δήμους ότι, κατόπιν του υπ ́αριθμ. πρωτ. 88541/16-12-2020 εγγράφου του, γνωστοποίησε στις υπηρεσίες τιυ τα στοιχεία του προσωπικού (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο) που παρέχει υπηρεσίες «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» , μέσω της συμπλήρωσης πρότυπου πίνακα τον οποίο οι δήμοι αναρτήσανε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού.
Η εν λόγω συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία του Υπουργείου στο πλαίσιο της προετοιμασίας που διενεργείται στη Χώρα για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορονωϊού COVID 19 το συντομότερο δυνατόν και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και για τη στοχευμένη ρύθμιση των απαιτούμενων διαδικασιών, τα άτομα που παρέχουν τις εν θέματι υπηρεσίες θα πρέπει να δηλώσουν στο δήμο τους εάν επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του κορονωϊού και την πληροφόρηση αυτή να τη χορηγήσουν οι δήμοι στο Υπουργείο, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες.

Οι φορείς του Πίνακα Αποδεκτών θα πρέπει να αναζητήσουν το αρχείο xls που τους αντιστοιχεί, το οποίο έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «άντλησης αρχείων» / φάκελος «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒσΣ».
Στο εν λόγω αρχείο περιλαμβάνεται πίνακας όπου αποτυπώνονται σε διακριτές γραμμές τα στοιχεία των ατόμων που παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως αυτά δηλώθηκαν από κάθε φορέα που ανταποκρίθηκε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας. Κάθε αρχείο έχει ως ονομασία τον 12ψηφιο κωδικό (user name) του φορέα (βλ. πρώτη στήλη Πίνακα Αποδεκτών), και για το άνοιγμα του απαιτείται προηγουμένως η

Μετά την άντληση του αρχείου, θα πρέπει να συμπληρωθεί η δήλωση επιθυμίας ή μη εμβολιασμού καθενός από τα αναγραφόμενα άτομα, στη στήλη 7 κάθε γραμμής του πίνακα, επιλέγοντας ΝΑΙ / ΌΧΙ από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Tο συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να μετονομαστεί σε EMVOLIO_ και να αναρτηθεί από κάθε φορέα στο διαδικτυακό τόπο το αργότερο έως την Τετάρτη 30-12-2020 και ώρα 11.00 το βράδυ. Το αρχείο για να αναρτηθεί πρέπει να φέρει την προαναφερθείσα ονομασία (προσοχή στην κάτω παύλα _) και να είναι σε μορφή xls ή ods, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών που έγινε δεκτό, κατά παρέκκλιση της συνήθους διαδικασίας και προς επίσπευση της διαδικασίας συλλογής, να καταχωρήσουν τα στοιχεία του προσωπικού τους στον πρότυπο πίνακα που ανάρτησαν στον τόπο άλλοι φορείς (και συγκεκριμένα αυτοί που αναγράφονται στη στήλη 4 του πίνακα αποδεκτών), θα πρέπει τώρα να αναρτήσουν στον τόπο τον προαναφερθέντα πίνακα οι ίδιοι οι φορείς (δηλ. αυτοί της στήλης 2) – και όχι άλλοι – καθώς, όπως προαναφέρθηκε, για την αποσυμπίεση του, προς συμπλήρωση, πίνακά τους απαιτείται η εισαγωγή του δικού τους κωδικού πρόσβασης (ο οποίος ως γνωστόν είναι εμπιστευτικός και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή του σε τρίτους).
Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr) απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο φορέα (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Φορέα, ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον υπεύθυνο επικοινωνίας από το Υπουργείο.