Συνεχίζεται η Απεργία- Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια της κοινής Ανακοίνωσης των επτά (7) Ομοσπονδιών στις 12-11-2020, του από 23-11- 2020 Εξώδικου μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία-Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων κοινών μας δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8 Δεκεμβρίου 2020 και συνάντηση με αντιπροσωπείες κομμάτων) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφασίζουμε τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής και για το διάστημα 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, όπως μας δίνει το δικαίωμα το από 23-11-2020 κοινό μας Εξώδικο.

Η μη ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα μας για συνάντηση στις 8 Δεκεμβρίου 2020, η κατάθεση του Νομοσχεδίου για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ενισχύει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, η προώθηση κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία απαξιώνονται οι Δημόσιες Κτηνιατρικές Υπηρε- σίες αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την Ιδιωτική Εκπαίδευση δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστη- μίων και Τ.Ε.Ι.), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελί- ξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία-Α- ποχή των Μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δη- μοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημε- ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 22 Ιανουαρίου 2021, καθώς και από τις εξής Επι- τροπές στις οποίες συμμετέχουν Μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Ν.4412/2016), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221, παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσι- ών του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 22 Ιανουαρίου 2021 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.
Από την Απεργία-Αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης-απο- κατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.
Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες.

Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:
 Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικο- τήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
 Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιω- τικοποίησή τους και την εκχώρηση αρμοδιο- τήτων σε ιδιώτες.
 Θεσμική και Οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
 Κατάργηση των σχετικών Νόμων που επι- τρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπη- ρεσιών.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Π.Ο.Σ.Ε. -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Π.Ο.Γ Ε.Δ.Υ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ