Αναστέλλονται διατάξεις του Μητρώου μελετητών

Με εγκύκλιο που έστειλε ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Γεώργιος Καταπόδης αναστέλονται διατάξεις του νόμου για το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Συγκεκριμένα ο κ. Καταπόδης αναφέρει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4764/2020 “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’/256).

Α. Με το άρθρο 144 του ως άνω νόμου αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ περαιτέρω αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 65.

Ειδικότερα, στο άρθρο 144 ορίζεται:
«Άρθρο 144
Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

 1. Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
 2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών (ΜΗ.Τ.Ε.), στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
 3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019.»
 4. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι αιτήσεις μεταβολών που υποβάλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.» 5. Βεβαιώσεις εγγραφής – πτυχία που εκδόθηκαν μετά την 3η.7.2019 και είναι σε ισχύ έως την 31.12.2020, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 1η.9.2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2.7.2019».

Β. Με το άρθρο 185 του ως άνω νόμου τροποποιείται το άρθρο 379 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:

“Άρθρο 185
Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο – Τροποποίηση του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (A΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: «12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2022.»”

Ειδικότερα, με την εν λόγω τροποποίηση, η οποία αφορά στην υποχρεωτική δημοσίευση των περιλήψεων διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, μετατίθεται κατά ένα έτος η έναρξη ισχύος της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, ήτοι ορίζεται νέα ημερομηνία η 1η.1.2022 αντί της 1ης Ιανουάριου 2021, που όριζε η προϊσχύουσα διάταξη. Κατά συνέπεια, παραμένει σε ισχύ μέχρι 31.12.2021 η υποχρέωση δημοσίευσης των περιλήψεων διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, για τις συμβάσεις και τους φορείς που υπείχαν σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 3669/2008, 12 του ν.3316/2005, 4 του π.δ/τος118/2007, 11 του π.δ./τος 28/1980, καθώς και των άρθρων 5 και 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007.

Το λένε τα άρθρα που αναστέλονται
Παρ. 9. Αρθρο 3 π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) Σε τεχνική υπηρεσία που αναθέτει ή εκπονεί μελέτη, τη μελέτη εποπτεύει, επιβλέπει, διαχειρίζεται ο υπάλληλος που κατέχει τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο μελέτης και πτυχίο του Μ.Ε.Μ. της ίδιας ή ανώτερης τάξης των αντίστοιχων μελετητών του έργου.

Περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) β. Η εγγραφή στις βαθμίδες και κατηγορίες του μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) είναι προϋπόθεση για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε Διευθύνουσα Υπηρεσία, εποπτεύοντος μηχανικού σε Προϊσταμένη Αρχή, σύνταξης, ελέγχου και έγκρισης τευχών δημοπράτησης, και συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού.
της παρ. 7 του άρθρου 13, του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) Σε τεχνική υπηρεσία που αναθέτει ή κατασκευάζει έργο, το έργο εποπτεύει, επιβλέπει, διαχειρίζεται ο υπάλληλος που κατέχει τίτλο σπουδών συναφή με την κατηγορία του έργου και πτυχίο του Μ.Ε.Κ. κατ’ ελάχιστον ίδιας βαθμίδας των αντίστοιχων απαιτουμένων Μ.Ε.Κ. για τους κατασκευαστές του έργου. Για κατασκευαστές έργου Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας αρκεί υπάλληλος με Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας.

Άρθρο 64 π.δ. 71/2019 (Α΄ 112)
Προϋπόθεση συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου ή ανάληψη κατασκευής σε σχέση με την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ανά τάξη εγγραφής – Ανεκτέλεστο

 1. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημόσιων έργων θεωρείται η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της συναφθείσας σύμβασης όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 132 και 156 του ν. 4412/2016, κατά την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης ανεκτέλεστου (υπολογιζόμενου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και του συνολικού ποσού του εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που έχει υποβληθεί και εγκριθεί (επίσης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
 2. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλος ένωσης ή να αναλάβει την εκτέλεση μέρους σύμβασης δημόσιου έργου ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:
  α) Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις καταταγμένες μέχρι και την έκτη τάξη: από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους,
  β) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης: από το τετραπλάσιο του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του μεγέθους «κύκλος εργασιών», όπως αυτό ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 διά του τρία και με ελάχιστη τιμή τα 540.000.000 ευρώ.
  γ) για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη εγγραφής.
 3. Για τη διαπίστωση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύναψης σύμβασης έργου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία παραθέτει συνοπτικά και αναλυτικά τις συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει, τις αναθέτουσες αρχές, το ύψος αυτών, τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό και την ανεκτέλεστη αξία της σύμβασης κατά την ημέρα κατάθεσης της σχετικής δήλωσης.
 4. Στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών δεν υπολογίζεται αυτό των έργων που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση.