ΦΕΚ τα μέτρα μέχρι 1 Φεβρουαρίου

Εγιναν ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρου- αρίου 2021 και ώρα 6:00.
Αριθμός Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992

Το ΦΕΚ πήρε αριθμό 186 της 25ης Ιανουρίου 2021 τεύχους Β’

Κατεβάστε το ΦΕΚ απο εδώ