Παράταση στο Αντώνης Τρίτσης για την Ηλεκτροκίνηση

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση ΑΤ 12 με την αριθμ. πρωτ. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», ως προς το κάτωθι:
Στην Ενότητα «3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Απριλίου 2021.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται την με αριθμ. πρωτ. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) Πρόσκληση ΑΤ12 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».