Εκδόθηκαν οι αμοιβές δημοτικών ομάδων για την απογραφή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1223, 30 Μαρτίου 2021 Τεύχος Β’ ο καθορισμός ειδικής αποζημίωσης των μελών συλλογικών οργάνων που θα απασχοληθούν στην Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021.

Για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας προβλέπινται τα εξής:

4.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Θα συγκροτηθεί μια ΠΟΕ ανά έδρα Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής (ΠΥΣ) και έργο της είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη διενέργεια της απογραφής Γ-Κ, τον σκοπό και τη χρησιμότητά της, προκειμένου να συμμετάσχουν όλοι οι απογραφόμενοι σε αυτήν, καθώς και η υποστήριξη του έργου των οργάνων της απογραφής (Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες, Βοηθοί Επόπτες, Απογραφείς). Επίσης θα συμβάλλουν στο έργο της απογραφής Γ-Κ με κάθε δυνατό μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια της απογραφής Γ-Κ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά συνεδρίαση.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: πενήντα (50) ΠΟΕ οι οποίες θα απαρτίζονται από τρία (3) μέλη εκάστη.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: Κατά το χρονικό διάστημα συλλογής θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) συνεδριάσεις με σαράντα (40,00) ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος των ΠΟΕ.
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου εντός του έτους 2021
3 μέλη x 50 ΠΟΕ x 3 συνεδριάσεις x 40,00 €/συνεδρίαση/ανά μέλος = 18.000,00 €

4.2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΟΕ).
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Θα συγκροτηθούν μέχρι 1.000 ΔΟΕ μία ανά Δημοτική
Ενότητα και έργο τους είναι η, με κάθε τρόπο, υποστήριξη, δημοσιοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της για τη διενέργεια της απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας και η υποβοήθηση του έργου των οργάνων της απογραφής (Επόπτες, Βοηθοί Επόπτες, Απογραφείς). Επίσης, οι ΔΟΕ θα συμβάλλουν στην ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου το οποίο αποτελεί το πλαίσιο διενέργειας της απογρα- φής. Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Ομάδες Εργασίας θα προτείνουν τη διαγραφή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, την προσθήκη τυχόν νέων εκμεταλλεύσεων και τυχόν άλλες αλλαγές.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρο- νικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά συνεδρίαση.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι χίλιες (1.000) ΔΟΕ. Η κάθε ΔΟΕ θα απαρτίζεται μέχρι επτά (7) μέλη.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: Κατά το χρονικό διάστημα συλλογής θα πραγματοποιηθούν δύο (2) συνεδριάσεις των ΔΟΕ και έκαστο μέλος θα αποζημιωθεί με τριάντα πέντε ευρώ (35,00) ανά συνεδρίαση.

Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου εντός του έτους 2021
7 μέλη x 1000 ΔΟΕ x 2 συνεδριάσεις x 35,00 €/συνεδρίαση = 490.000,00 €

Κατεβάστε από εδώ όλο το ΦΕΚ