Εγκύκλιος για τις προθεσμίες και τις διαδικασίες των ΣΒΑΚ

Γνωστοποίηση του νόμου 4784/2021 Η Ελλάδα σε κίνηση βιώσιμη αστική κινητικότητα Μικροκινητικότητα ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε το υπουργείο στους Δήμους με το οποίο γνωστοποιεί το ΦΕΚ 40/A/16-3-2021.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι στο πρώτο μέρος θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Σστικής Κινητικότητας και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των ΣΒΑΚ.

Επισημαίνει ότι οι δήμοι με 30.000 κατοίκους και άνω υποχρεούνται να ξεκινήσουν τη διαδικασία μέχρι τις 17 Μαρτίου 2022 όπως και οι ΟΤΑ που εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητάς ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ, όπως και οι περιφέρειες.

Με το άρθρο 7 εισάγεται αναλυτικά η διάρθρωση των επιμέρους ενεργειών και σταδίων
Φάση Α ανάπτυξης, Φάση Β υλοποίησης, φάση Γ αξιολόγησης, όπου και περιλαμβάνονται τα κύρια σημεία που ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Eltis.

Με το άρθρο 8 καθορίζεται η διοικητική διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού ενός ΣΒΑΚ όπου ο φορέας υποβάλλει με αίτηση του την αναφορά ΣΒΑΚ στο τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξη Μεταφορών του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σημαντικό είναι ότι οι φορείς οι οποίοι είχαν εγκρίνει την παραλαβή του ΣΒΑΚ πριν την κατάργηση του άρθρου 22 του νόμου 4599/2019 (Α’40) πρέπει να υποβάλουν την αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ εντός τριών μηνών.

Τέλος ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών για την διατύπωση γνώμης.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/04/Υπ.-Υποδομών-και-Μεταφορών-86960-05.04.2021.pdf