Τροποποιήσεις στις έννοιες και τις δυνατότητες των μελετών Τεχνικής Βοήθειας για το ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1353 Τεύχος Β’ της 6ης Απριλίου 2012 τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677).

Με το άθρο 1 ορίζεται ότι:
Η περίπτωση «- Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, γεωλογικές, εδαφολογικές κ.λπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» της κατηγορίας ενέργειας Β.2. Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης, διαγράφεται και επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«- Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, οι οποίες δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο το σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και επικαιροποίηση, συμπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάμενων μελετών.»

Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι:
Οι προτελευταίες παράγραφοι της κατηγορίας ενέργειας Β.2. Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α’ του ΠΑΡΑΡ- ΤΗΜΑΤΟΣ της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02- 2017 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Δύναται επίσης να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέτες (προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές και εφαρμογής) για έργα που πρόκειται να ενταχθούν σε επιχειρησιακό πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Είναι, επίσης, δυνατόν να χρηματοδοτηθούν τέτοιες μελέτες, προκειμένου να ωριμάσουν έργα που είναι επιλέξιμα και δύνανται να ενταχθούν σε πρόγραμμα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Για τη χρηματοδότηση τεχνικών μελετών αυτής της παραγράφου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ».

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι:
Η πρώτη παράγραφος των κατηγοριών ενέργειας Β.2. Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών και Β.3.1. Σύμβουλοι, του ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β’ του ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου. Το περιεχόμενο είναι κατ’ αναλογία των αναφερομένων στο Υποπρόγραμμα Α’. Επίσης αφορά στη ΜΟΔ ΑΕ για ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων, που αφορούν σε δράσεις ΕΣΠΑ ή δράσεις σχετιζόμενες με τις προτεραιότητες και υπο- χρεώσεις έργων του ΕΣΠΑ.»
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμ- μάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.