Έναρξη Α ́ κύκλου κινητικότητας 2021

Με το έγγραφο 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ 8 Απριλίου 2021 και με την ένδειξη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί Δήμους και Περιφέρειες μεταξύ άλλων για την υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών μέσω του ΕΣΚ (Έναρξη Α ́ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας).

Η πρόσκληση αφορά
α) στην κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.
Πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος,έχουν πλέον καθώς και οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού.

Δεύτερο στάδιο: Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων:
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα, κάνουν όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες.

Αιτιολόγηση Αναλυτικού (Περιγραφή) :
Υπενθυμίζεται ότι η αιτιολόγηση του θα πρέπει να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Εξυπακούεται δε ότι στην περίπτωση που ο φορέας αιτείται για απόσπαση υπάλληλο κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στις οικείες οργανικές του διατάξεις ή στο ψηφιακό του οργανόγραμμα, εφόσον αυτό δεν έχει αναρτηθεί στο σύνολό του, η αιτιολόγηση του αιτήματος θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη, προκειμένου να στοιχειοθετείται επαρκώς η ανάγκη για απόσπαση υπαλλήλου κατηγορίας και κλάδου που δεν προβλέπεται στις οικείες οργανικές διατάξεις, οπότε βάσει της αιτιολογίας αυτής να δύναται να αξιολογηθεί το σχετικό αίτημα.

Οι θέσεις που υποβάλλονται για κάλυψη με μετάταξη στο πλαίσιο του ΕΣΚ δεσμεύονται ήδη από την πρώτη καταχώριση του οικείου φορέα ακόμα και κατά την επιλογή της προσωρινής αποθήκευσης.
Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 19/4/2021.

Κατεβάστε εδώ όλο το έγγραφο