Νέα ΚΥΑ τροποποίηση του “Αντώνης Τρίτσης”

ypes

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1399 Τεύχος Β’ 8 Απριλίου 2021 η απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθ- μού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).
Τα βασικά σημεία της απόφασης:
Με τις προσκλήσεις είναι δυνατή η ομαδοποίηση δικαιούχων.
Λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή στόχευση, δημογραφικά κριτήρια, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών και τις ανάγκες σε επενδύσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ομαδοποιούνται σε επτά (7) κατηγορίες σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών ως εξής:

Σε περίπτωση που έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης μέχρι 125% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος».
Για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋ- πολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 2, ως εξής:

Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμι- κής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μετα- φόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνι- κά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
Κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ- ΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυ- νάμει της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουρ- γού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης), οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις (αιτήματα ένταξης) στο Πρόγραμμα δύνανται να τις τροποποιήσουν προκειμένου να τις προσαρμόσουν στο ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού της παρ.
Στην περίπτωση που οι προτάσεις δυνητικών δικαιούχων υπερβαίνουν τον καθοριζόμενο, συνολικό προϋπολογισμό, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να προτεραιοποιήσουν τις προτάσεις τους.
Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία».
Μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης) ανά πρόσκληση, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης, όπως αυτός έχει τυχόν τροποποιηθεί, μπορούν να εκδοθούν νέες προσκλήσεις για την υποβολή αιτημάτων ένταξης στους ίδιους ή σε νέους άξονες προτεραιότητας.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ