Παράταση μέχρι 16/04/2021 Αξιολόγησης Προσωπικού

Όπως ανακοινώθηκε από το site του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η προθεσμία για την καταχώρηση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/4.3.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΝ346ΜΤΛ6-2ΓΛ) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως και τις 16/04/2021.

Όσον αφορά στον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων της αξιολογικής περιόδου 2019 και συγκεκριμένα κατά την «Ενημέρωση του Δείκτη “Έγκυρη”», οι δύο (2) «Αιτίες ακύρωσης» των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που μπορούν να επιλεγούν έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

«Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή»
«Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή».

Διευκρινίζεται ότι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες είχαν επισημανθεί ως μη έγκυρες με επιλεγμένη εγγραφή ως αιτία ακύρωσης «Κώλυμα» εντάσσονται αυτόματα στη δεύτερη κατηγορία (δηλ. «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή») και δεν απαιτείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ή διόρθωση.

Όσον αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης από τους «Γραμματείς ΕΕΑ» έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες αλλαγές ώστε να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιπτώσεων όπως αποτυπώνονται στις αποφάσεις συγκρότησης.