Με τροπολογία παρατείνονται οι προϋπολογισμοί μέχρι 31/5/21

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» παρατείνονται οι προϋπολογισμοί μέχρι 31/5/21.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 της τροπολογίας με τίτλο: Παράταση ισχύος προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ βαθμού αναφέρεται ότι:

Ειδικά για το έτος 2021, Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006. Α’ 114), ως προ την ισχύ το προϋπολογισμού των ΟΤΑ α’ βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2021.