Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021, στις 4 Μαίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1661 Τέυχος Β’ 23/4/21 η απόφαση Αριθμ. 18743 του Υπουργου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία μετατείθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021, για τις 04 Μαΐου 2021 και ημέρα Τρίτη.

Η απόφαση ελήφθει με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Α ́ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4468/2017 «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» (Α ́ 61).