Εγκύκλιος για τον νόμο «Η Ελλάδα σε κίνηση»

Macro-area > Sustainable Mobility

Με την ΑΔΑ: 6ΧΧΦ465ΧΘΞ-7ΨΜ εγκύκλιό του το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 40 Α’/16-03-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.»

Στο Μέρος B ́ του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται το πλαίσιο που αφορά στα οχήματα μικροκινητικότητας και ειδικότερα:
• στο Κεφάλαιο Α, με τα άρθρα 15 έως και 25, ορίζονται τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά
Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) και θεσπίζονται, μέσω τροποποίησης των αντίστοιχων άρθρων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), οι κανόνες κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και
• στο Κεφάλαιο Β, με τα άρθρα 26 έως και 31, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διάθεση και
κυκλοφορία των οχημάτων μικροκινητικότητας.
Με τις διατάξεις τoυ Μέρους Γ’ (άρθρα 32-41) του ανωτέρω νόμου, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 και τροποποιούνται τα Προεδρικά Διατάγματα 74/2008 (με τα άρθρα 32-38) και 51/2012 (με τα άρθρα 39-41).
Με τις διατάξεις τoυ Μέρους Δ’ και ειδικότερα με τα άρθρα 53-56 καθώς και το άρθρο 23 του Μέρους Α του ανωτέρω νόμου και στο πλαίσιο ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τροποποιούνται τα άρθρα 3 και 4 του π.δ. 51/2012 καθώς και το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Περαιτέρω, στο Μέρος Δ ́ 4784/2021 και συγκεκριμένα με το άρθρο 42 αυτού ρυθμίζονται, μέσω τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ., θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο