Διαδικτυακό σεμινάριο Δημόσιες Συμβάσεις e-Mobility

Augmented Reality (AR) information technology about nearby businesses and services on smartphone screen guide customer or tourist in the city, close-up of hand holding mobile phone, blurred street

Υπό τη αιγίδα του Green Public Procurement της Ευρωπαϊκής Επιτροπή στις 6 (χωρίς διαθεσιμότητα) και στις 19 Μαΐου διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα παρουσίασης Λευκή Βίβλος: Πώς να προμηθευτείτε λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας
https://www.corvers.com/chair-on-innovation-procurement/position-papers/white-paper-how-to-procure-e-mobility-solutions

  • Η προοπτική για τις συμβάσεις καινοτομίας –

Ο στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι να εμβαθύνουν στις έννοιες που περιγράφονται στο έγγραφο e-Mobility και να πραγματοποιηθούν μικρές διαδραστικές συναντήσεις.

2 ώρες – Διαδικτυακό μάθημα

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε ομάδες των 15 ατόμων. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμένες θέσεις.
Το διαδραστικό σεμινάριο κοστίζει 275 €, – 21% ΦΠΑ και θα σας τιμολογηθεί απευθείας. Μετά την πληρωμή θα λάβετε τον προσωπικό σας σύνδεσμο για το διαδικτυακό σεμινάριο.

Ημερήσια διάταξη

10.00-10.10 Γιατί ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών δημόσιων αρχών αγοράζει λύσεις e-Mobility;
Σύντομη εξήγηση για το τι είναι μια λύση ηλεκτρονικής κινητικότητας και για την αυξανόμενη σημασία των (καινοτόμων) λύσεων ηλεκτρονικής κινητικότητας στην Ευρώπη.

10.10-10.40 Η μεθοδολογία του Eafip
Η μεθοδολογία Eafip είναι ένα πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αγορά καινοτόμων λύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συνεδρία εξηγεί τα διάφορα βήματα της μεθοδολογίας και τα προσαρμόζει στην αγορά λύσεων e-Mobility.

10.40-11.00 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού
Αυτή η συνεδρία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το σχεδιασμό της τεκμηρίωσης προμηθειών με τέτοιο τρόπο ώστε οι δημόσιες συμβάσεις να επιτρέπουν επίσης την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στην κυβερνητική συμφωνία προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις και σε πρωτοβουλίες της ΕΕ σε επίπεδο ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις.

11.00-11.20 Πώς να ενσωματώσετε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στη διαδικασία προμηθειών;
Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές στην ΕΕ να απαιτούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις προμήθειές τους και να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι της ΕΕ και τρίτων χωρών τηρούν αυτά τα υψηλά πρότυπα. Προς το σκοπό αυτό – και εφόσον δηλώνονται ρητά στην προσφορά, που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι αναλογικά – μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης, καθώς και να καθορίσουν ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης που διασφαλίζουν τον σεβασμό προτύπων που εφαρμόζονται στην ΕΕ.

11.20-11.40 Συμπεράσματα και συστάσεις
Αυτή η συνεδρία επισημαίνει τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν και παρέχει στις αναθέτουσες αρχές πρακτικές συμβουλές για το πώς να επιλέξουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις προμήθειές τους προκειμένου να προωθήσουν τους ευρωπαϊκούς όρους ανταγωνισμού και να εγγυηθούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

11.40-12.00 Συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων