Ψηφίστηκε Αναπτυξιακό Πρόγράμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και γα τους ΟΤΑ

Στο ΜΕΡΟΣ Δ ́ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ και με μια σειρά άρθρων που ξεκινούν από το Άρθρο 125 του νόμου που ψηφίστηκε στην βουλή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίστηκε Αναπτυξιακό Πρόγρααμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
O συνολικός προϋπολογισμός κάθε σύμβασης που μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα, πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα, Συμβάσεις με προϋπολογισμό μικρότερο από το ποσό του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτές έχουν εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη αξία για την εθνική ή και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Στις συμβάσεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού τους, και: βα) το σύνολο ή μέρος των σχεδίων δράσης: i) των υφιστάμενων υπό δημοπράτηση και προς δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης και ii) των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α ́ 200/12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. 43/29.10.2020 Πράξης του (Α ́ 218/10.11.2020), καθώς και το σύνολο ή μέρος των σχεδίων δράσης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υποβληθεί ή εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόμη και αν δεν προβλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ,
ββ) το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται, συνολικά ή εν μέρει από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility – Ταμείο Ανάκαμψης),
γγ) το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται με πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο προϋπολογισμός κάθε σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ.
γ) Ώριμες συμβάσεις: οι συμβάσεις για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες για τη δημοπράτησή τους διαδικασίες και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης της εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει.
δ) Συμβάσεις προς ωρίμανση: οι συμβάσεις που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και των οποίων το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και η διαδικασία ανάθεσης δεν έχουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν μέρει, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο δράσης του φορέα που ενδιαφέρεται να τις υλοποιήσει και οι οποίες έχουν εν- δεικτική εκτιμώμενη αξία σύμβασης τουλάχιστον το όριο της περ. β).

Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που καθορίζει σε κάθε προγραμματική περίοδο τις προτεραιότητες μεταξύ συμβάσεων ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τη διάρκεια της εφαρμογής του Προγράμματος, την πηγή ή τις πηγές χρηματοδότησης κάθε σύμβασης, τον συνολικό και ανά σύμβαση προϋπολογισμό της, τους τυχόν ειδικότερους στόχους και δράσεις, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την έγκριση και εφαρμογή του Προγράμματος.

ε) Δικαιούχος του Προγράμματος:
εα) το Υπουργείο στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας,
εβ) η οικεία Περιφέρεια ή ο οικείος Δήμος, για κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας της αρμοδιότητάς τους, εγ) οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ,
εδ) ο δικαιούχος που ορίζεται με την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Χρηματοδότηση των Συμβάσεων του Προγράμματος

  1. Κάθε σύμβαση που εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και εντάσσεται στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υλοποιείται με τους πόρους που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων μπορεί να προέρχεται από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους και για την υλοποίησή τους μπορεί ιδίως να επιλέγεται η σύμπραξη μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή οι διατάξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης.

Για την υλοποίηση των συμβάσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 11 παρ. 3 έως και 13 του ν. 4608/2019 (Α ́66) και το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α ́ 90).

Υποβολή προτάσεων από τους φορείς
Με πρόσκληση που εκδίδεται κάθε έξι (6) μήνες, καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις προς ένταξη στο Πρόγραμμα συμβάσεις της αρμοδιότητάς τους, προσδιορίζοντας το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε σύμβασης, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 6, μαζί με τεκμηριωμένη πρόταση για την πηγή ή τις πηγές χρηματοδότησής της, καθώς και προκαταρ- κτική μελέτη σκοπιμότητας για τη σύμβαση.

Οι προτάσεις για τα έργα αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. υποβάλλονται στην Κυβερνητική Επιτροπή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συντονίζει για τον σκοπό αυτόν τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Οι προτάσεις των φορέων, υποβάλλονται μαζί με τα αναγκαία για κάθε σύμβαση στοιχεία το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την πρόσκληση της Επιτροπής

Οι προτάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ υποβάλλονται στην Κυβερνητική Επιτροπή μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ η οποία τις αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2010 (Α ́ 232) το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την πρόσκληση της Επιτροπής