Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον εκλογικό νόμο στη Βουλή

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας μίλησε σήμερα στην ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ημόσιας Τάξης και ∆ιοίκησης της Βουλής, στη συνεδρίαση για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή ∆ημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Ο ∆ημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση , δίνοντας λύσεις και διεξόδους στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας των ∆ήμων, που δημιούργησε η εφαρμογή της απλής αναλογικής.

Επισήμανε επίσης ότι πολλές από τις θέσεις και προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε, ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλήφθηκαν στα άρθρα του νομοσχεδίου.
Παράλληλα όμως ζήτησε να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι νέες επισημάνσεις και προτάσεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΕ∆Ε και αποτελούν απόψεις του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος αυτών των αλλαγών είναι να διορθωθούν κάποια σημεία που χρήζουν θέμα που αφορά τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, το ύψος των παραβόλων για υποβολή υποψηφιότητας που κρίνονται υπέρογκα, καθώς και ο τρόπος εκλογής των Προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, όπου η ΚΕ∆Ε προτείνει Πρόεδρος να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού, στην εκάστοτε ∆ημοτική Κοινότητα.
βελτίωσης, όπως π.χ. το θέμα που αφορά τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, το ύψος των παραβόλων για υποβολή υποψηφιότητας που κρίνονται υπέρογκα, καθώς και ο τρόπος εκλογής των Προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, όπου η ΚΕ∆Ε προτείνει Πρόεδρος να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειοψηφούντος
συνδυασμού, στην εκάστοτε ∆ημοτική Κοινότητα.

∆ήλωση του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρη Παπαστεργίου:

Η ξεκάθαρη θέση της Αυτοδιοίκησης, για ανάγκη αλλαγής του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής που έφερε ακυβερνησία στους ∆ήμους, έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Το νέο εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών και η αύξηση της θητείας των αιρετών διοικήσεων, διασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των ∆ήμων, παρέχουν τον απαραίτητο πολιτικό χρόνο για να υλοποιηθούν οι προγραμματικές θέσεις που τέθηκαν υπόψη των πολιτών, ενώ εξασφαλίζεται και η εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που έχουν αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες. Αν εισακουστούν και οι επιμέρους παρατηρήσεις που εξέφρασα όσον αφορά τον αριθμό των μελών των δημοτικών συμβουλίων, το ύψος των παραβόλων και το μοντέλο εκλογής των Προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, νομίζω ότι θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά όσον αφορά την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης, προς όφελος των πολιτών. Απομένει να ολοκληρωθεί η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, που αφορά την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Ακολουθούν αναλυτικά προτάσεις της ΚΕ∆Ε, που κατέθεσε ο Πρόεδρος, ∆ημήτρης Παπαστεργίου στην Βουλή:

ΕΚΛΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΛΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 3 ∆ημοτικές Αρχές

Στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου που είχε τεθεί σε διαβούλευση και στην παρ.2 προσδιορίζεται ο αριθμός των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
Έτσι έχουμε δημοτικά συμβούλια σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους με ένδεκα (11) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους δεκατρία μέλη (13), σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους δεκαεπτά μέλη (17), σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους είκοσι ένα (21), σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001-50.000) κατοίκους είκοσι επτά (27), σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001-100.000) κατοίκους τριάντα τρεις (33), σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους τριάντα επτά (37), και σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους σαράντα ένα (41).
Στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση ο αριθμός των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής:
∆ημοτικά συμβούλια σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους με δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους δεκαπέντε μέλη (15), σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους δεκαεννιά μέλη (19), σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους είκοσι πέντε (25), σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001-50.000) κατοίκους είκοσι εννιά (29), σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001-100.000) κατοίκους τριάντα πέντε (35), σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους τριάντα εννιά (39), και σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους σαράντα τρεις (43).
Η άποψη της ΚΕ∆Ε που είχε εκφραστεί και με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η μείωση αυτή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα δεδομένου ότι υπάρχουν δήμοι διαφόρων ταχυτήτων, υφής και χαρακτηριστικών. Υπάρχουν δήμοι που προήλθαν από συνενώσεις πολλών ∆ήμων.
Πρόταση της ΚΕ∆Ε είναι να τροποποιηθεί το πληθυσμιακό κριτήριο των ∆ήμων που ανεβαίνουν πληθυσμιακή κλίμακα και προέρχονταιαπό συνενώσεις άνω των έξι ∆ημοτικών Ενοτήτων στο 10.001 έως 150.000 κατοίκους, (αντί του 10.001 έως 50.001 και άνω κατοίκους).

Άρθρο 4
Αρχές ∆ημοτικών Κοινοτήτων
Σύμφωνα με την από 21/5/21 επιστολή του Προέδρου της ΠΕ∆Α ζητείται να επανέλθει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του προσχεδίου αναφορικά με την εκλογή συμβουλίου ∆ημοτικών Κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα η ΠΕ∆Α, ζητά την άμεση επαναφορά της προαναφερθείσας διάταξης με το ακόλουθο περιεχόμενο: «∆εν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους ∆ήμους Ωρωπού, ∆ιονύσου, Λαυρίου, Σαρωνικού, Αθήνας, Τροιζηνίας- Μεθάνων και Μάνδρας – Ειδυλλίας».
Την παραπάνω διάταξη σύμφωνα με την επιστολή, την ζητούν με σχετικές αποφάσεις ∆ημοτικών Συμβουλίων τους, όλοι οι προαναφερόμενοι ∆ήμοι.
Σημειώνεται ότι στην παρ. 4 του άρθρου 2 του προσχεδίου του
νόμου αναφέρονταν επίσης ότι:
«∆εν εκλέγονται συμβούλια ∆ημοτικής Κοινότητας στους δήμους
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».
Για την παρούσα διάταξη η ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας, στις από 12/2/2021, παρατηρήσεις της, στην υπ ́αρ. 5 παρατήρηση της αναφέρει: «Η κατάργηση των ∆ημοτικών Κοινοτήτων αρθ.2 παρ. 3 & 4 δεν είναι θετικό για το θεσμό της Τ.Α., οι ∆ημοτικές Κοινότητες είναι φυτώριο εμβρυουλκών στελεχών (υπερψήφισαν 18 & 3 καταψήφισαν)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – Ε∆ΡΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 12 Εκλογικές Περιφέρειες

∆εν έχει ληφθεί υπόψη το ιδιόμορφο καθεστώς των 134 κοινοτήτων οι οποίες εκλέγουν απευθείας ∆ημοτικούς Συμβούλους, με πολύ μικρό αριθμό ψήφων (εκλαμβανόμενες ως οιωνοί ∆ημοτικές Ενότητες), όπως είχε προταθεί από την ΚΕ∆Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 15
Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων
Στην παρ.6 περ. β του άρθρου αυτού του προς ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπεται κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου. ∆ηλαδή, « Ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200), ογδόντα (80) ευρώ και πενήντα (50) ευρώ και δέκα (10) ευρώ αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.»
Είχε προταθεί από την ΚΕ∆Ε η μείωση του παραβόλου σε 10 ευρώ για τους εκπροσώπους τοπικών συμβουλίων, 50 ευρώ για τους υποψηφίους δημοτικών κοινοτήτων και 100 ευρώ για τους υποψήφιους δημάρχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Άρθρο 22
Σταυροί προτίμησης

Στο σχετικό άρθρο που είχε τεθεί προς διαβούλευση ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Εφόσον ο συνολικός αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος των είκοσι ένα (21) ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και υπέρ έως και τεσσάρων (4) υποψηφίων…..
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι έχει μάλλον γίνει λάθος στον αριθμό μελών του δημοτικού συμβουλίου όπου προβλέπεται να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των είκοσι ένα (21) και πιθανόν είναι 25.
Στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση προστέθηκε παρ.4 ως εξής : «Για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.», το οποίο είχε ζητηθεί από την ΚΕ∆Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 26
Κατανομή των Εδρών του ∆ημοτικού Συμβουλίου
Στην παρ.4 εδάφιο α του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί ορίζεται ότι: «∆ικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τον πρώτο γύρο εκλογών συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.»
Η ΚΕ∆Ε είχε προτείνει το πλαφόν εισόδου να είναι ανάλογο του εκλογικού μέτρου. Θα μπορούσε το πλαφόν εισόδου να είναι το εκλογικό μέτρο συν 1.

Άρθρο 29
Εκλογή Συμβούλων ∆ημοτικών Κοινοτήτων

Στο άρθρο 29 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται η εκλογή Συμβούλων ∆ημοτικών Κοινοτήτων του επιτυχόντος συνδυασμού αλλά δεν προβλέπεται ο τρόπος εκλογής του προέδρου.
Θα πρέπει να υπάρξει σαφής διατύπωση του τρόπου εκλογής του πρόεδρου για την οποία η ΚΕ∆Ε προτείνει να εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού.
Για το άρθρο αυτό επισυνάπτονται και σχετικές αποφάσεις των ΠΕ∆ Αττικής και ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 30
Εκλογή Προέδρων ∆ημοτικών Κοινοτήτων
Στο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί προς διαβούλευση, στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και τριακόσιους (300) κατοίκους πρόεδρος κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία.
Ειδικότερα για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και τριακόσιους (300) κατοίκους, κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν (1) υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο.
Προτείνουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς όπου πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού.