Αλλάγες στην διαύγεια για τους νόμους και τα ΠΔ

diaygeiaxaid

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2157 Τεύχος Β’ δημοσιεύθηκε απόφαση με την οποία καθορίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή των επιμέρους άρθρων του Κεφαλαίου ΙΑ’ με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (Α ́ 184). Ειδικότερα ρυθμίζονται όσα αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώρηση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται, την έκδοση κωδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης, τη λήψη και καταχώρηση των στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των υπόχρεων φορέων και οργάνων, τη λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και την τήρηση κεντρικού αρχείου.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ