Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για τις δημόσιες συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας

ypan

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2280 Τεύχος Β’, 31 Μαΐου 2021 η απόφαση Αριθμ. 60661
Με τίτλο «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας».

Άρθρο 1
Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

  1. Για τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και εκτέ- λεσης δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι οποίες υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών του ν. 4314/2014, ορίζονται ως αποφαινόμενα όργανα, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019:

α) Για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ο Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός στον οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών του ν. 4314/2014, που ορίζονται ως δικαιούχοι έργων τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

β) Για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των επτά χιλιάδων (7.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς στους οποίους υπάγονται οι υπηρεσίες και οι ειδικές υπηρεσίες του ν. 4314/2014, που ορίζονται ως δικαιούχοι έργων τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

γ) Για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) έως και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων στους οποίους υπάγονται οι υπηρεσίες, που ορίζονται ως δικαιούχοι έργων τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο και, στην περίπτωση των ειδικών υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ν. 4314/2014, ο προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

δ) Για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία έως και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή των ειδικών υπηρεσιών του ν. 4314/2014 που ορίζονται ως δικαιούχοι έργων τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

2. Στα ανωτέρω οριζόμενα αποφαινόμενα όργανα ανατίθεται η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρω- σης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων και (στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.

3. Τα οριζόμενα με την παρούσα απόφαση καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου ισχύουν σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός των προαναφερθέντων οργάνων, και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών για τις περ. γ ́και δ ́της παρ. 1.

4. Αν μία υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, οι αρμοδιότητες της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούνται από τον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργόή Υφυπουργό στον οποίο υπάγεται.
Αντίστοιχα, αν μία υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, οι αρμοδιότητες της περ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούνται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στον οποίο υπάγονται.

Άρθρο 2 Εξαιρέσεις
Eξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων όταν δικαιούχοι των έργων τεχνικής βοήθειας ορίζονται υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τις εν λόγω συμβάσεις τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις

  1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 68030/1.7.2020 (Β’ 2702) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα και κάθε άλλη διάταξη κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.
  2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.6.2021.