Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 31 Μαΐου 2021 η απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 για τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. οφείλει να κατατείνει, όταν απαιτείται, στην λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων διαφορε- τικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώ- ρους του Κέντρου με προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συναι- σθηματικό υπόβαθρό τους.

Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύναται να είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία και υποστήριξη των παιδιών και εν γένει των ατόμων με αναπηρία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α ́ 16), φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Γ.Π.Δ11-οικ.3193025.05.2021-ΦΕΚ-224031.05.2021-τεύχος-Β.pdf