Σε ΦΕΚ το Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2338 Τεύχος Β’ 2 Ιουνίου 2021 ο Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονι-κού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμ- βάσεων.

Καθορίζεται Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος ακολουθεί και είναι σύμφωνος με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) (EN 16931-1:2017- Electronic Invoicing – Part 1:Semantic data model of the core elements of an electronic invoice), καθώς και με τους επιχειρησιακούς κανόνες που ορίζονται στο PEPPOL CIUS. Με τον Εθνικό Μορφότυπο ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό κανονιστικό πλαίσιο.

Όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, είναι υποχρεωτικά και στον Εθνικό Μορφότυπο Ηλε- κτρονικού Τιμολογίου. Ο τύπος των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου είναι ίδιος με τον τύπο των αντίστοιχων πεδίων του ευρωπαϊκού πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-6344631.05.2021-ΦΕΚ-233802.06.2021-τεύχος-Β.pdf