Τι λέει ο νέος εκλογικός νόμος για τις Περιφέρειες (ΦΕΚ)

Τον αριθμό 4804/2021 πήρε ο εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση με τίτλο “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις” και δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 90 Τεύχος Α’ 5 Ιουνίου 2021.

Τα βασικά σημεία του νόμου όπως διαμορφώθηκε τελικά και μετά τις τροπολογίες όσον αφορά τις Περιφέρεις είναι τα εξής:

Σημ περιγράφουμε μόνο τα άρθρα που διαφοροποιούνται από αυτά των δήμων. Τα υπόλοιπα μπορείτε να βρείτε στο προηγούμενο άρθρο μας.

Άρθρο 42 Περιφερειακές αρχές

Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από:
α) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους,
β) σαράντα πέντε (45) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιάδες (300.001-800.000) κατοίκους,
γ) εξήντα ένα (61) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και άνω.

Το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) μέλη.

Άρθρο 43 Χρόνος διενέργειας εκλογών – Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Η εκλογή γίνεται την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.

Άρθρο 44 Δικαίωμα του εκλέγειν

Δικαίωμα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές αρχές έχουν όλοι οι δημότες των δήμων της περιφέρειας.

Δικαίωμα να εκλέγουν τις αιρετές περιφερειακές αρχές έχουν, επίσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας.

Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών.

Άρθρο 52 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια.

Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

4. Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται απο τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους περιφερει- άρχες το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών.

β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος έχουν καταθέσει υπέρ του Δημοσίου ποσό πεντακοσίων (500) ή εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.

Άρθρο 54 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω μέρος του οποίου σημειώνονται το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.

Στο ψηφοδέλτιο, μετά από το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
β) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά.

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 58, χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια στο επάνω μέρος των οποίων αναγράφονται το όνομα και, εφόσον υπάρχει, το έμβλημα του συνδυασμού και ακολουθούν το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, εντός ή εκτός παρένθεσης.

Άρθρο 55 Σταυροί προτίμησης

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:
α) ενός (1) υποψηφίου, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους,
β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,
γ) ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους και
δ) ενός (1), δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους.

Άρθρο 57 Επιτυχών συνδυασμός περιφερειάρχη και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου – Εκλογή περιφερειάρχη

Στις εκλογές των περιφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαρά- ντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 59.

Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυ- χόντος συνδυασμού.

Άρθρο 59 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου

Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα πέντε (35) μέλη, είκοσι μία (21) και δεκα- τέσσερις (14) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα πέντε (45) μέλη, είκοσι επτά (27) και δε- καοχτώ (18) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από εξήντα ένα (61) μέλη, τριάντα επτά (37) και είκοσι τέσσερις (24) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στο περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής που αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) μέλη, πενήντα ένα (51) και τριάντα τέσσερις (34) έδρες, αντίστοιχα.

Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τον αριθμό εδρών που δικαιούται, σύμφωνα με την παρ. 2.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντα συνδυασμού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.

5.α) Δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Άρθρο 60 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, με βάση το αποτέλεσμα της αρχικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με το άρθρο 59, αν ο συνδυασμός κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, ως εξής:
α) Στον επιτυχόντα συνδυασμό κατανέμεται μία (1) έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
β) Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στην περιφέρεια ο μικρότερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός που δικαιούται έδρα διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία (1) μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού αυτού σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο περιφερειακό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας (1) από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
γ) Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνο οι διαθέσιμες έδρες. Εάν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για τον συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
δ) Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις περ. α) και β) αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.
ε) Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.
στ) Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α), β), γ), δ) και ε) και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ