Παράταση θητείας Οργάνων διοίκησης σωματείων μέχρι τον Σεπτέμβριο

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
«Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Στο Άρθρο 8 προβλέπεται:
Παράταση θητείας Οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων.
Στο άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης μέχρι και την 30ή.9.2021, προστίθενται στο ρυθμιστικό Πεδίο της διάταξης οι αθλητικές ενώσεις, προβλέπεται ειδικώς για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμψωνα με το άρθρο 53 του ν, 1566/1985 (Α’ 167), η παράταση της θητείας μέχρι την 31η10.2021 και το άρθρο 90 διαμορφώνεται ως εξής:

Αρθρο 90

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α·121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.9.2021. Ειδικώς για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμψωνα με το άρθρο 53 του ν. 1566/1985 (Α’167), η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων τους παρατείνεται, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, μέχρι την 31η.102021.».