Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων για 2 χρόνια

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπονται παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων καθώς τροποποιούνται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021

Συγκεκριμένα με το άρθρο 4 προβλέπται
Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) περί παρατάσεων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 49
Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

  1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις ΟΤΑ. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ. α’ βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα.
  2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους ΟΤΑ. α βαθμού.
  3. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.».