Συγκροτήθηκαν οι Δημοτικές Ομάδες Εργασίας για την Απογραφή

apografi

Με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2440 Τεύχος Β’ 7 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε η Αποφαση Αριθμ. 3367/Α1-2853 του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αθανάσιου Θανόπουλου που προβλέπει την συγκρότηση του Συλλογικού Οργάνου των Δημοτικών Ομάδων Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2021.
ΙΙ. Έργο της κάθε Δημοτικής Ομάδας Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) είναι η, με κάθε τρόπο, υποστήριξη, δημοσιοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της για τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας Κτηνο- τροφίας και η υποβοήθηση του έργου των οργάνων της Απογραφής (Επόπτες, Βοηθοί Επόπτες, Απογραφείς). Επίσης, οι ΔΟΕ θα συμβάλλουν στην ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου το οποίο αποτελεί το πλαίσιο διενέργειας της Απογραφής. Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Ομάδες Εργασίας θα προτείνουν τη διαγραφή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, την προσθήκη τυχόν νέων εκμεταλλεύσεων και τυχόν άλλες αλλαγές.
Επιπλέον θα συμβάλλουν στο έργο της Απογραφής Γ-Κ με κάθε δυνατό μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Το έργο των Δημοτικών Ομάδων Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) θα διαρκέσει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έως το πέρας των εργασιών συλλογής των στοιχείων της Απογραφής Γ-Κ.
Τα μέλη των Δημοτικών Ομάδων Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) θα εργασθούν και καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας.
ΙΙΙ. Τα ανωτέρω μέλη των Δημοτικών Ομάδων Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 2042/Β2-229/29-03-2021 (Β ́ 1223) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
• θα εκτελέσουν, τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση για το εν λόγω Συλλογικό Όργανο,
• θα απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης έως τη λήξη του χρονικού διαστή- ματος συλλογής των στοιχείων της Απογραφής Γ-Κ,
• θα απασχοληθούν και πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου των δημοσίων υπη- ρεσιών καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας και
• θα λάβουν ειδική αποζημίωση ανά συνεδρίαση για μέχρι 2 συνεδριάσεις, στο ύψος που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω απόφαση.
Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τα μέλη των επιτροπών για κάθε δήμο.
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/06/Ελληνική-Στατιστική-Αρχή-3367Α1-285331.05.2021-ΦΕΚ-244007.06.2021-τεύχος-Β.pdf