Η ΚΕ∆Ε συμμετέχει στην προώθηση της πρωτοβουλίας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»

??????????

Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. συμμετείχε η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη, με την ιδιότητά της ως Εθνικής Συντονίστριας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» που αφορά στον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.
Η κυρία Ράπτη ενημέρωσε τα μέλη του ∆Σ για το θλιβερό ποσοστό 16% στην Ελλάδα, των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και από αυτό το ποσοστό μόνο το 2% φτάνει στις αρχές.
Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» αξιοποιώντας σύγχρονα οπτικοακουστικά εργαλεία κι έχοντας διοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, επιδιώκει να αυξήσει την αποδοχή του μηνύματος της και γι αυτό ζήτησε τη συνδρομή και τη συνεργασία της ΚΕ∆Ε και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι το μήνυμα της καμπάνιας πρέπει να μεγεθυνθεί και να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι στο πλευρό της, για να σπάσει η σιωπή και κάθε παιδί να αισθάνεται και να είναι ασφαλές.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σχόλια και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΚΕΔΕ ΤΗΣ 09/06/2021
Σκοπός του εν λόγω Σχεδίου Νόμου είναι η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου:

 • για τη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία
  για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους,
 • για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας,
 • για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων,
 • για την αύξηση της ανακύκλωσης,
 • για τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, και
 • για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
  Από την επεξεργασία που έγινε από τις Υπηρεσίες της ΚΕΔΕ επί των προβλέψε- ων του Νομοσχεδίου, προκύπτουν οι πιο κάτω διαπιστώσεις και προτάσεις. Ειδικό- τερα:
  Ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο θεωρείται η σύνταξη ενός Νομοσχεδίου που συμπε- ριλαμβάνει ένα ευρύ και σημαντικό φάσμα διατάξεων που καλύπτουν τον τομέα των στερεών αποβλήτων και τη διαχείρισή τους.
  Ως ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο θεωρείται ότι ένα σημαντικό μέρος των διατάξεων προσδίδουν μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη στους Δήμους. Τα δε χρονοδιαγράμμα- τα που καλούνται οι ίδιοι οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν είναι δεόντως ασφυκτικά. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κυρωτικών διατάξεων προς τους Δήμους. Και μάλιστα όταν οι ίδιοι καθίστανται ο βασικός παίκτης για την εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
  Παρακάτω σχολιάζονται τα σημαντικότερα Άρθρα του Σχεδίου Νόμου που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αναμένεται να επηρεάσουν την «επόμενη ημέρα» των Δήμων. Ειδικότερα:
 • Στο Άρθρο 16, προωθούνται και υποστηρίζονται μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων με την υιοθέτηση κριτηρίων κυκλικότητας και καθορισμού ελάχι- στων ποσοτικών στόχων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και έργων, της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, ΚΑΙ του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας.
 • Στο Άρθρο 18, διατυπώνονται διατάξεις για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), είτε από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού μεμονωμένα ή από κοινού, είτε από τους ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Πρόκειται για οριοθετημένους και διαμορφωμένους χώρους, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται δια- κριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντι- κειμένων. Τα ΚΔΕΥ χωροθετούνται σε περιοχές: γενικής κατοικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα 400 τ.μ. και πολεοδομικού κέντρου και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το τέλος του έτους 2023. Οι ΦοΔΣΑ μεριμνούν για την υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, προκειμένου να εξυπηρετούνται ΟΤΑ Α’ βαθμού με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών συνεργασιών.
  Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν οι διατάξεις για τα ΚΔΕΥ μας βρίσκουν σύμφωνους. Ωστόσο, πουθενά στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται λόγος για τους απαιτούμενους πόρους και το προσωπικό που χρειάζεται.
 • Στο Άρθρο 19, διατυπώνονται διατάξεις για την απαγόρευση καταστροφής προϊόντων (κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρονικών προϊόντων και οικιακών συσκευών, προϊόντων καθημερινής υγιεινής, υποδημάτων και βιβλί- ων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση). Βάσει αυτών, από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ΦοΔΣΑ και οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α ́ 133), οι οποίοι διαχειρίζονται χώρους υγειονομικής ταφής, απαγορεύεται να αποδέχονται τα προαναφερόμενα προϊόντα, χωρίς την πρότερη υποβολή ενώπιόν τους από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς της παρ. 1, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) περί εξάντλησης της ιεράρχησης των αποβλήτων. Αφενός οι Δήμοι και οι ΦΟΔΣΑ, εκ του τρόπου οργάνωσης της συλλόγης των αποβλήτων, δεν είναι σε θέση να εκδηλώσουν την άρνηση παραλαβής των εν λόγω αποβλήτων. Αφετέρου, ακόμα και αν ήταν, όλοι οι κάτοχοι θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση. Πρόκειται δηλαδή για νομοθετική πρόβλεψη ανεδαφική, μη δυνάμενη να ικανοποιησει τους στόχους για τους οποίους θεσπίζεται.
 • Στο Άρθρο 25 «Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» καθιερώνεται η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλα- στικά και το γυαλί, καθώς και για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έως την 01η/01/2024. Για την επίτευξη των στόχων και τη μετάβαση σε μια κυκλική οι- κονομία, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τίθενται δε οι ακό- λουθοι στόχοι:

α) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλα- στικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στον βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος,
β) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, κατ` ελάχιστον στο 70% κατά βάρος,
γ) έως το 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος,
δ) έως το 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλω- ση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος,
ε) έως το 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.
Με βάση τα παραπάνω, η στοχοθεσία του «κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος», όπως και οι λοιποί στόχοι του 55%, 60% και 65% κατά βάρος αντίστοιχα έως το 2025, 2030 και 2030 την επωμίζονται οι Δήμοι. Η επίτευξη δηλαδή των στόχων για τη μεταβαση στην κυκλική οικονομία ανατίθεται αποκλειστικά στους Δήμους, αφού αυτή είναι οι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και άρα για τους στόχους της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

 • Στο Άρθρο 27 «Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» καθιερώνεται από 01ης/09/2021 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμά- των, με σκοπό την ανακύκλωση: α) έντυπου χαρτιού και αποβλήτων συσκευασιών, β) βιοαποβλήτων, γ) ηλεκτρικών στηλών. Αρμόδιοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 είναι ΟΤΑ Α’ Βαθμού ενώ για τις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, οι ιδιοκτήτες αυτών.

Το σκεπτικό του άρθρου αυτού μας βρίσκει σύμφωνους. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά οι Δήμοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε διάστημα 3 μηνών που ενδεχομένως έως τη δημοσίευση του Σχεδίου Νόμου σε ΦΕΚ να είναι πολύ μικρότερο. Πλέον αυτώνοι Δήμοι επωμίζονται τα κόστη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.

 • Στο Άρθρο 29 «Πράσινα Σημεία» διατυπώνονται διατάξεις σχετικές με τα Πράσινα Σημεία, τις Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαί- δευσης Διαλογής στην Πηγή, Κινητά Πράσινα Σημεία, κ.ά. Οι εν λόγω διατά- ξεις μας βρίσκουν σε γενικές γραμμές σύμφωνους και κατά την εκτίμησή μας οι εν λόγω υποδομές θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, στην Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Στο Άρθρο 31 «Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών» του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι με σκοπό την επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, τα ανακτώμενα υλικά από τα ΚΔΑΥ πρέπει να είναι υψηλής καθαρότητας. Στο ίδιο Άρθρο ορίζεται ότι το κόστος διαχείρισης των προσμίξεων (υπόλειμμα) από τα ΚΔΑΥ, βαρύνει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. Σε παλαιότερη διάταξη, που δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, αναφερόταν ότι το κόστος διαχείρισης θα βάρυνε τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού αναλογικά με τις προσμίξεις που τους αντιστοιχούν. Σε κάθε πε- ρίπτωση η διάταξη αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, ενώ επιπρόσθετα δεν γίνεται λόγος για το που θα διατίθενται οι χρηματικοί πόροι που θα συλλέγονται από την εν λόγω διαδικασία.
 • Στο Άρθρο 37 θεσπίζεται το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω». Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.
  Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ΟΤΑ Α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο ο ΟΤΑ Α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς της παρ. 4 του άρθρου 50. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι
  Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών, καθώς και από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι ΟΤΑ Α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα.
Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν το νέο αυτό Σύστημα δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο με το οποίο οι Δήμοι θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη, ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει – και όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου του όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Επί της αρχής είμαστε σύμφωνοι με το εν λόγω Σύστημα, διατυπώνουμε ωστόσο τις επιφυλάξεις μας για τις δυσκολίες και τα προβλήματα του τρόπου και της ορθής εφαρμογής του εν λόγω Συστήματος.

 • Στο Άρθρο 38 διατυπώνονται διατάξεις σχετικές με το τέλος ταφής. Συγκεκριμένα, από την 01.01.2022 εφαρμόζεται το τέλος ταφής για όλα τα απόβλη- τα που οδηγούνται σε ταφή με κωδικούς ΕΚΑ 20 και 15 01, καθώς και τις ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) με αερόβια ή αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) και τις μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων, με ποσό 20 € ανά τόνο (σε προηγούμενο νομοσχέδιο ήταν 15 € ανά τόνο), κλιμακούμενο ετησίως κατά 5 € και έως τα 35 €, το 2025. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τό- νο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη (σε προηγούμενο νομοσχέδιο δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη).
  Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι Oργανισμοί Tοπικής Aυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α ́ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α ́ 133).
  Όσον αφορά στο τέλος ταφής, και όπως έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν, ναι μεν αποτελεί ένα μέσο αποτροπής από την ταφή των αποβλήτων, από την άλλη όμως έρχεται να επιβαρύνει τους Δήμους με ένα κόστος και μία ευθύνη που δεν τους αναλογεί. Επίσης, αξίζει να επιση- μανθεί ότι οι διαρκείς αλλαγές στην τιμή του τέλους ταφής, δημιουργεί ένα πλαίσιο ασαφές και μη σταθερό με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Πλέον των παραπάνω να επισημανθεί ότι οι Δήμοι φέρουν το κύριο βάρος προώθησης της κυκλικής οικονομίας στις κοινωνίες και συνολικά στη Χώρα. Οι ίδιοι επιφορτίζονται επίσης με το βάρος να φέρουν εις πέρας τους εμπροσθοβαρείς στόχους που τέθηκαν με τον νέο Εθνικό Σχε- διασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030. Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να δομηθεί εξ αρχής, στη βάση του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 και των νεότερων διατάξεων που αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε όλη αυτή την προσπάθεια αν συμπεριληφθούν οι αντιξοότητες που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία Covid-19, το κύριο βάρος της διαχείρισης του οποίου έχουν αναλάβει οι Δήμοι, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των Δήμων σε εξοπλισμό και Ανθρώπους, καθίσταται σαφές ότι οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί εκθετικά και είναι αντιστρόφως ανάλογες του χρόνου που δίνεται για την προσαρμογή και των πόρων που απαιτούνται για την άμεση υλοποίηση.
 • Στο Άρθρο 48 για τις υποχρεώσεις συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, αναφέρεται ότι για τα απόβλητα αμιάντου οικια- κής προέλευσης, επιτρέπεται στα νοικοκυριά να παραδίδουν σε δημοτικές ε- γκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις που ενεργούν για λογαριασμό του οικείου ο.τ.α. μη εύθρυπτο αμίαντο που παράγεται από εργασίες ανακαίνισης που εκτελούν οι ίδιοι υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι κατάλληλα περιτυλιγμέ- νος με αδιαπέραστο υλικό ή σε κατάλληλη σακούλα, ώστε να εμποδίζεται η απόξεση ινών αμιάντου στον αέρα. Πρόκειται για μία ακόμη διάταξη που επιφορτίζει περαιτέρω το έργο και τη μεγάλη προσφορά των Δήμων στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
 • Στο Άρθρο 50 για τα Βιοαπόβλητα, αναφέρεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα βιολογικά απόβλητα υποχρεωτικά είτε διαχωρίζονται και ανα- κυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων, προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλω- ση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψη- λής ποιότητας. Για τους ο.τ.α. α’ βαθμού που παραβιάζουν τις υποχρεώ- σεις που απορρέουν από τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων επι- βάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο.
 • Στο Άρθρο 53 διατυπώνονται διατάξεις σχετικές με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Υπόχρεοι, μεταξύ άλλων είναι και οι Δήμοι.
 • Στο Άρθρο 56 διατυπώνονται διατάξεις σχετικές με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.
 • Στο Άρθρο 63 διατυπώνονται διατάξεις με τη δημιουργία δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης των Αποβλήτων. Μάλιστα διατυπώνεται ότι οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και χωροθέτησης, δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι διατάξεις αυτές μας βρίσκουν παντελώς αντίθετους. Καθιστούν δε την εν λόγω προσέγγισή τους δεόντως προσβλητική για το θεσμό του Α’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αρμοδιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι αμιγώς τοπική υπόθεση και αφορά αποκλειστικά τους Δήμους. Κάθε διαφορετική νομοθέτηση επί του συγκεκριμένου θέματος καθίσταται αντισυνταγματική. Η Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) θα πρέπει να διατηρήσει μόνον έναν συντονιστικό ρόλο.
  Συμπληρωματικά με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτό ότι οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια δεν επιτέλεσαν ποτέ ένα ρόλο απλού συλλέκτη αποβλήτων, αλλά κατείχαν πάντα ένα πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας σε καθημερινή βάση με όλες τις δυνάμεις τους και τα μέσα που διέθεταν στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία. Στο ίδιο πλαίσιο οι Δήμοι θα πρέπει να καταστούν οι αποκλειστικοί πρωταγωνιστές στη δημιουργία του δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης των Αποβλήτων και αντιθέτως με όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Νομοσχεδίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας να συνεργαστεί με τους Δήμους κατά την χωροθέτηση των εν λόγω Μονάδων.
  Εν κατακλείδι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των απορριμμά- των έχει εγγενή τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά και το γεγονός ότι οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια κατείχαν πάντα ένα πρωταγωνιστικό και ουσια- στικό ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας καθημερινά με όλες τις δυνάμεις τους και τα μέσα που διέθεταν στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία, απαιτείται η εκ νέου διατύπωση των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου υπό το πρίσμα οι Δήμοι να καταστούν αποκλειστικοί πρωταγωνιστές στην υλοποίηση των Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης των Αποβλήτων.
 • Στο Άρθρο 66 διατυπώνονται μια σειρά από κυρωτικές διατάξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
 • Στο Άρθρο 70 διατυπώνονται κυρωτικές διατάξεις σχετικές με τη μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελληνική Δημοκρατία από 1ης.7.2022 ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά. Στην περίπτωση των ΟΤΑ, τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ.

Δείτε εδώ την παρουσίαση