Τι προβλέπει τελικά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την τηλεργασία

Ψηφίστηκε από τη Βουλή με αρκετές αλλαγές ο νόμος Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Τηλεργασία είναι η μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης εργασίας στο πλαίσιο της οποίας ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή ο υπάλληλος που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, εκτελεί τα καθήκοντά του χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εξ αποστάσεως.

Οι αρχές που διέπουν τον θεσμό της τηλεργασίας είναι:
α) Οικειοθελής χαρακτήρας: Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόμενο και δεν συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή.
β) Αρχή της ίσης μεταχείρισης: Οι τηλεργαζόμενοι απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία υπαλλήλους, όπως ειδικότερα ορίζονται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου αυτές εφαρμόζονται.
γ) Προστασία προσωπικών δεδομένων: Ο φορέας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τηλεργαζόμενο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του.
δ) Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής: Ο φορέας σέβεται την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζόμενου. Σε περίπτωση, που τεθεί οποιοδήποτε είδος συστήματος παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα, να είναι ανάλογο του στόχου που υπηρετεί και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργα- σίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα ή με απόφαση του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής δύναται να αυξάνεται το αναφερόμενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του εκάστοτε φορέα που μπορούν να τηλεργαστούν και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)

Η τηλεργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρετεί και εντός των συνόρων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισμό

Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας

Ο υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα όπου υπηρετεί.

Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμοδί- ου Υπουργού, δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες της παρ. 3 του άρθρου 7 που επιβάλλουν ως μέσο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών την εφαρμογή της τηλεργασίας και δύναται να καθορίζεται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήματα υγείας και δύναται να καθορίζονται τα χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας.

ΜΕΡΟΣ Β ́

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κάθε έτος. Το χρονικό διάστημα διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική διεξα- γωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.»
Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.

Άρθρο 22
Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α ́ 143) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που για τις θέσεις της παρ. 1 προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών δημοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δημοσιογράφοι. Το παρόν καταλαμβάνει και όσους απασχολούνται ήδη στις θέσεις αυτές.»

Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α ́ 6), αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυ- τόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορί- ζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

Κατά τα άλλα όπως έχουμε ήδη γράψει το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις

Άρθρο 20 Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016
Άρθρο 21 Γραμματειακή υποστήριξη Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007
Άρθρο 22 Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. – Τροποποί- ηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
Άρθρο 23 Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
Άρθρο 24 Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων
Άρθρο 25 Μισθώματα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 26 Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρ- θρου 32 του ν. 4483/2017
Άρθρο 27 Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
Άρθρο 28 Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
Άρθρο 29 Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Γ ́ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

ΜΕΡΟΣ Δ ́ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑ- ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 34 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020
Άρθρο 35 Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020
Άρθρο 36 Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α ́ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020
Άρθρο 37 Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021
Άρθρο 38 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανι- σμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α ́ και β ́ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
Άρθρο 39 Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρω- τεύουσα της Ευρώπης» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
Άρθρο 40 Κωδικοποίηση με προεδρικό διάταγμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων η/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 41 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ