Επιχορήγηση ΟΤΑ με 54 εκ ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

A Estonian cashier puts Estonian crowns and euro notes in a cash desk in a supermarket in Tallinn on January 1, 2011. Estonia adopted the European single currency at midnight, ringing in 2011 as the 17th member of the eurozone, a bloc threatened by bailouts in Greece and Ireland and debt woes in Portugal and Spain. As a spectacular fireworks show lit up the sky over Tallinn, the 2004 Baltic EU entrant of 1.3 million which broke free from the crumbling Soviet Union in 1991 bade a reluctant farewell to its kroon, adopted in 1992 to replace the Soviet ruble. While the centre-right government of Prime Minister Andrus Ansip has championed the switch to the euro as economic good sense despite the eurozone's turmoil, replacing Estonia's highly symbolic kroon has received a muted welcome among average Estonians. = ESTONIA OUT = (Photo credit should read RAIGO PAJULA/AFP/GettyImages)

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας υπάγραψε , την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 54.005.992,10€ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων
του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Οι ΟΤΑ α’ βαθμού που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β ́ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Η εξόφληση των παραπάνω οφειλών πραγματοποιείται μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

To 60% των εισπραχθέντων ποσών, παρακρατείται από τους επιχορηγούμενους ΟΤΑ στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής των δικαιούμενων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Δείτε εδώ πόσα λεφτά παίρνει κάθε δήμος