Το 40% των καταγγελιών δημοσίων συμβάσεων για του Δήμους

Στην βουλή συζητήθηκε η Ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων της Ενιαίας Ανεξάρτησης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Αναφορικά με τη νομική φύση του καταγγελλόμενου φορέα (αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα), προκύπτει ότι οι Δήμοι αποτελούν τον συχνότερο καταγγελλόμενο φορέα και ακολουθούν τα ΝΠΔΔ, τα Νοσοκομεία κ.λπ.

Η Αρχή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52 01.04.2019) «Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», προέβη, κατά το έτος 2019, στη συστηματική καταγραφή και επεξεργασία των καταγγελιών που της υποβλήθηκαν, όσον αφορά στις φερόμενες παραβιάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με τη νομιμότητα των εν εξελίξει διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στοιχεία, αποτυπώνεται η κατανομή των φερόμενων παραβιάσεων των γενικών αρχών των Δημοσίων Συμβάσεων, ανά κατηγορία φορέων. Παρατηρείται ότι οι συχνότερα (βάσει πλήθους υποβαλλόμενων καταγγελιών) καταγγελλόμενοι -βάσει νομικής φύσης- φορείς (ΟΤΑ Α βαθμού – Δήμοι), συγκεντρώνουν το 41% του πλήθους των παραβιάσεων των γενικών αρχών του δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, και ακολουθούν τα Νοσοκομεία με ποσοστό 40% και τα ΝΠΔΔ με ποσοστό 23%.

Κατά το έτος 2019, περιήλθαν στην Αρχή συνολικά εκατόν είκοσι (120) έγγραφες καταγγελίες, σχετικά με φερόμενες παραβάσεις του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Από το γενικό σύνολο του υπό εξέταση αριθμού καταγγελιών του έτους κρίθηκαν πρόσφορες προς αξιολόγηση οι ενενήντα τρεις (93), ήτοι ποσοστό 77,5%.

Αναφορικά με το πλήθος των καταγγελιών, ανάλογα με το είδος της δημόσιας σύμβασης, προκύπτει ότι οι περισσότερες καταγγελίες που δέχθηκε η Αρχή κατά το έτος 2019, αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών σε ποσοστό 30,10%, γενικών υπηρεσιών σε ποσοστό 24,73%, υπηρεσιών (μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ν. 4412/2016) σε ποσοστό 20,43%, και έργων σε ποσοστό 16,12%. Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες καταγγελίες που περιήλθαν στην Αρχή κατά τη διάρκεια του 2019 (45%) αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, εν γένει, όπως αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταδεικνύεται ότι συχνότερα καταγγέλλονται διαδικασίες ανάθεσης σε φερόμενες παραβιάσεις που αφορούν στους κανόνες του ελεύθερου/ ανόθευτου ανταγωνισμού (28% των καταγγελλόμενων συνολικών παραβιάσεων) και σε φερόμενες παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (ανάλογα ποσοστά), δηλαδή σε περιπτώσεις παράβασης της ενσωματωμένης -μέσω των ν. 4412 & 4413/2016- ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στο ελληνικό δίκαιο.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες παρατυπιών, συνυπολογιζόμενες, αφορούν στο 88 % των φερόμενων καταγγελιών (εμφανίζονται από μόνες τους ή και οι δύο μαζί σε 82 εκ των 93 υποθέσεων που εξετάστηκαν).

Διαβάστε εδώ όλη την Εκθεση