Εγκύκλιος για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων

Εκδοθηκε η εγκύκλιος Νο 48: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού(48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων – Α ́ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΕΣΚ η οποία αναφέρεται ιδιαιτέρως στη εκλογή συλλογικών οργάνων.
Κατ’ αρχήν αναφέρεται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας η οποία συνεχίζεται να γίνεται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

Για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων διευκρινίζονται τα εξής:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587/10.6.2021 (ΦΕΚ Β ́ 2476) ΚΥΑ, «5. Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test). Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις».

Ως εκ των ανωτέρω, για όσες υπηρεσίες δεν επιθυμούν να προβούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και έχουν καθορίσει διεξαγωγή εκλογών εντός της τρέχουσας εβδομάδας δύνανται να προβούν σε ψηφοφορία δια ζώσης μόνο εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους 150. Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη διά αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, κατά την διεξαγωγή των εκλογών δια ζώσης οι εκλογείς θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test).
Επιπλέον και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:
Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και προκειμένου να διασφαλίζεται η
εκπροσώπηση των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, με τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 4807/2021 (Α ́ 96) προβλέπεται ότι η θητεία μελών των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια παρατείνεται εκ νέου έως την 31η/10/2021. Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τα εξής:
«Άρθρο 29, Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως παρατάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α’ 231), παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου 2021».

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2.3.2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 944 Β ́, για την εφαρμογή των οποίων οδηγίες έχουν δοθεί με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/ 1301/οικ.7022/20.4.2021, ΑΔΑ: 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω, εγκύκλιο. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 178 του ν. 4764/2020 προβλέπεται ότι « Με την καθ` οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1.» Ως εκ τούτου, εφόσον οι φορείς έχουν ήδη προγραμματίσει εκλογές για την τρέχουσα εβδομάδα, αυτές δύνανται να πραγματοποιηθούν κανονικά εφόσον διεξαχθούν κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή με τους περιορισμούς και τους όρους που τίθενται βάσει της παρ. 5 της αρ. της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021, Β ́ 2476 ΚΥΑ, εφόσον αυτές διενεργηθούν διά ζώσης.

Ε.2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι διαδικασίες των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αφορούν αποκλειστικά στην τελική διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων και όχι στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας, καθώς στην περίπτωση που επιλεχθεί η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του αρ. 13 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β ́ 684) απόφασης. Ωστόσο, εφόσον έχει καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ψηφοφορία δι ́ αλληλογραφίας, είναι δυνατή κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις (παρ. 8 του αρ. 13 της σχετικής ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β ́ 684) απόφασης και του αρ. 5 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021, Β ́ 2476 ΚΥΑ), η διενέργεια των εκλογών στις κατά τόπο Υπηρεσίες κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές και εφόσον ο φορέας δεν έχει ήδη εκδώσει απόφαση για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά.
• Οι πίνακες εκλογέων που είναι σε ισχύ και βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εκλογές, είναι αυτοί, οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2020 (βλ. σχετική εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260 /10584/ 18.6.2020 (ΑΔΑ ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ). Από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες αυτούς, θα αφαιρεθούν μόνο όσοι έχουν απολέσει το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.2 της σχετικής ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β ́ 684) απόφασης καθώς επίσης και όσοι έχουν αποχωρήσει πλέον από την Υπηρεσία (ιδίως λόγω μετάταξης, λόγω συνταξιοδότησης) ή δεν υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ιδίως λόγω επιλογής σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης). Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού θα ενημερώσει την Εφορευτική Επιτροπή προσκομίζοντας κάθε σχετικό επίσημο έγγραφο – αποδεικτικό, από το οποίο θα προκύπτει το γεγονός της απώλειας της ιδιότητας του εκλογέα, όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται νέοι εκλογείς στον εν λόγω οριστικό πίνακα εκλογέων.
Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους, οι οποίοι αποσύρουν την υποψηφιότητά τους είτε ως μεμονωμένοι είτε ως μέλη συνδυασμού, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, εφόσον κάνουν δεκτή την εν λόγω παραίτηση, θα πρέπει να ενημερώσουν τους εκλογείς για την εν λόγω εξέλιξη και ακολούθως θα προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι για την διενέργεια εκλογών είτε μεμονωμένοι είτε σε συνδυασμό, οι εκλογές θα διεξαχθούν για τους υποψηφίους αυτούς. Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός για να είναι έγκυρος, θα πρέπει να έχει συμμετοχή τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι και στους πίνακες των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν οριστικοποιηθεί, δεν δύναται να επέλθει κάποια αλλαγή και συγκεκριμένα αντικατάσταση- προσθήκη υποψηφίων.
Ψήφοι εκλογέων που έχουν ψηφίσει δια αλληλογραφίας μεμονωμένο υποψήφιο ή συνδυασμό που αποσύρονται ακολούθως από τη διαδικασία, δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ψήφος εκλογέα, ο οποίος έχει ήδη ψηφίσει δια αλληλογραφίας, αλλά ακολούθως απώλεσε την ιδιότητά του ως εκλογέα.
Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών υπενθυμίζονται οι διατάξεις του αρ. 63 του ν. 1943/1991, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: “Σε περίπτωση που δεν εκλέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλέχθηκε μόνο ένας, για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία τριών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.”…». Διευκρινίζεται ότι οι εκλογές διεξάγονται ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος.