Έλεγχος στοιχείων από τους Δήμους για τις σχολικές μονάδες

Με έγγραφο της 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 44798 η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητάει από τους δήμους την επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν την επιφάνεια των σχολικών μονάδων και τα είδη των αιθουσών που χορηγήθηκαν στο ΥΠ.ΕΣ. από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Συγκεκριμένα το Υπουργεί έστειλε έγγραφο με θέμα: Έλεγχος στοιχείων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Χώρας.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων που δύναται να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων της Χώρας για το επόμενο σχολικό έτος (2021-2022), χορηγήθηκαν στην υπηρεσία μας στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, (εικόνα της 27ης Μαίου 2021) αναφορικά με την επιφάνεια όλων των χώρων των σχολικών μονάδων, διαχωριζόμενα ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας κάθε χώρου και κάθε μονάδας (σχολικές μονάδες σε λειτουργία ή σε αναστολή λειτουργίας, χώροι ενεργοί και μη ενεργοί).
Δεδομένου ότι τα εν λόγω στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις χώρων είναι ελλιπή ή εμφανίζουν ακραίες τιμές, προς διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων, με το παρόν καλούνται οι Δήμοι της Χώρας να προβούν σε έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τις ελλείψεις ή/και διορθώνοντάς τα.
Για το σκοπό αυτό στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr ), στην ενότητα «Άντλησης Αρχείων»1 και υποφάκελο «ΣΧΟΛΕΙΑ», έχουν αναρτηθεί προς άντληση, αρχεία με τα στοιχεία των σχολικών μονάδων κάθε Δήμου, όπως αυτά μας χορηγήθηκαν από το προαναφερθέν Υπουργείο.
Κάθε αρχείο ονοματίζεται με το ειδικό πρόθεμα της συγκεκριμένης συλλογής και τον 12ψηφιο κωδικό / ταυτότητα κάθε Δήμου (π.χ SXOLEIA_120020382038), και πρέπει να αντληθεί από τον υπεύθυνο επικοινωνίας κάθε Δήμου προς έλεγχο και συμπλήρωση.
Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σε κάθε αρχείο αποτυπώνονται τα στοιχεία κάθε χώρου, κάθε σχολικής μονάδας που λειτουργεί ή είναι σε αναστολή λειτουργίας στο Δήμο, με ένδειξη ως προς το είδος / τύπο / ονομασία / καθεστώς λειτουργίας της σχολικής μονάδας, τη χρήση / ονομασία / όροφο κάθε χώρου της (π.χ wc, αίθουσα διδασκαλίας, γυμναστήριο), την επιφάνεια του καθώς και το εάν πρόκειται για ενεργό ή μη ενεργό χώρο. Επισημαίνεται ότι κάθε χώρος εμφανίζεται ξεχωριστά, δηλαδή σε περίπτωση που μία σχολική μονάδα έχει 10 αίθουσες διδασκαλίας, στο αρχείο εμφανίζεται αντίστοιχος αριθμός γραμμών, με στοιχεία για καθεμία εξ’ αυτών.
Οι Δήμοι θα πρέπει να ελέγξουν τα δεδομένα κάθε γραμμής του αρχείου που τους αντιστοιχεί, και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν

 • τη λειτουργία ή μη της σχολικής μονάδας (στήλη 9)
 • την επιφάνεια κάθε χώρου κάθε σχολικής μονάδας (στήλη 13) και σε περίπτωση που εμφανίζει λανθασμένες ή μηδενικές τιμές να συμπληρώσουν την επιφάνεια του χώρου (ανεξαρτήτως εάν ο χώρος εμφανίζεται ενεργός ή μη ή βρίσκεται σε σχολική μονάδα με αναστολή λειτουργίας, όπου και πάλι πρέπει να συμπληρώσουν την επιφάνεια)
 • το εάν πρόκειται για ενεργό ή μη ενεργό χώρο (στήλη 15)
  Επισημαίνεται ότι ΜΟΝΟ οι διορθώσεις / συμπληρώσεις θα πρέπει να καταχωρηθούν από τους Δήμους στις κάτωθι στήλες του αρχείου που τους αντιστοιχεί, αναγράφοντας π.χ τα ορθά τ.μ επιφάνειας του χώρου ή διορθώνοντας το καθεστώς λειτουργίας του χώρου ή της σχολικής μονάδας.
  ➢ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ “9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ” (Σε περίπτωση διόρθωσης, επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα – ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
  ➢ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ “13. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ” (Συμπληρώνεται η επιφάνεια σε τ.μ όπου η τιμή στη στήλη 13 είναι μηδενική ή εντοπιστεί λανθασμένη)
  ➢ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΛΗΣ “15. ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΟΣ” (Σε περίπτωση διόρθωσης, επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα – ΝΑΙ = ενεργός / ΟΧΙ = μη ενεργός)
  Επίσης στην τελευταία στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» μπορεί να καταχωρηθεί άλλου τύπου πληροφόρηση (π.χ αναγραφή ονομασίας λειτουργούσας σχολικής μονάδας που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα με τον αριθμό των χώρων της κάθε είδους και τη συνολική επιφάνειά τους, διόρθωση της χρήσης ή της ονομασίας του χώρου που εμφανίζεται κ.α).

Τα δεδομένα για τα οποία δεν καταχωρηθεί διόρθωση από το Δήμο, θα θεωρηθεί ότι ελέγχθηκαν από αυτόν και βρέθηκαν ορθά, άρα επιβεβαιώνονται.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και τυχόν διόρθωση / συμπλήρωση των δεδομένων του πίνακα, κάθε Δήμος θα πρέπει να αναρτήσει το συμπληρωμένο αρχείο του στον προαναφερθέντα ειδικό διαδικτυακό τόπο, τροποποιώντας την ονομασία του αρχείου σε SXOLEIA_ και διατηρώντας την ίδια μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.

Το αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί ακόμα και από τους Δήμους που δεν θα εντοπίσουν προβλήματα και ελλείψεις στα δεδομένα και ως εκ τούτου δεν συμπληρώσουν τις σχετικές στήλες, προκειμένου η υπηρεσία μας να γνωρίζει ότι προέβησαν στον έλεγχο και επιβεβαιώνουν όλα τα δεδομένα του πίνακα που τους αντιστοιχεί.

Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχουν αναρτήσει στον τόπο όλοι οι Δήμοι τον πίνακα που τους αντιστοιχεί έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (διαδρομή https://www.ypes.gr/eggrafa/ ) καθώς και στο φάκελο «ΣΧΟΛΕΙΑ» της ενότητας άντλησης αρχείων του ειδικού διαδικτυακού τόπου για θέματα προσωπικού Τ.Α https://aftodioikisi.ypes.gr )