Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ να δηλωθούν οι Παδικοί Σταθμοί

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/∆ομών, προς διευκόλυνση – ενημέρωση των ωφελούμενων – κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) της παραπάνω δράσης
Καλεί :

  • Τους Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
  • Τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Τα Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) και
  • Τα Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π.Α.μεΑ.)
    να δηλώσουν συμμετοχή στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης μέχρι τις 30/6/2021, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε Βρέφη, Προνήπια, Παιδιά και Άτομα μεΑ των ωφελούμενων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (vouchers), εάν επιθυμούν να εμφανίζονται στον αρχικό Ενδεικτικό Κατάλογο Φορέων / ∆ομών. Η συμμετοχή είναι δυνατή και μετά την ανάρτηση του αρχικού Ενδεικτικού Πίνακα, και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά όχι αργότερα από τις 2/5/2022.
    Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατά την είσοδό τους στην ειδική εφαρμογή, θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων / ∆ομών, ακολουθώντας τις αντίστοιχες Οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή.
    Επικοινωνία: [email protected] (κα Γκίνη)