Νέα πρόστιμα για την πυροπροστασία

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2757 Τεύχος 28 Ιουνίου 2021 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 27152 οικ. Φ.700.19 για την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”» (Β’ 2233).

Στο Άρθρο 1 αναφέρει:
Το Παράρτημα Β της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/ 11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”» (Β’ 2233), τροποποιείται ως εξής:

Δείτε εδώ το ΦΕΚ και αναλυτικά τα πρόστιμα σε πίνακα του Παραρτήματος Β’