Τροποποίηση της απόφαση για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

leftaa

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2785 Τεύχος Β’ 29 Ιουνίου 2021 τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/ 18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091).

Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την 31η.07.2021.

Για τους ΟΤΑ που λαμβάνουν ποσά επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά και για τους ΟΤΑ που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικ. έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την 30ή.09.2021, τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ θεωρείται ότι έχει συντελεστεί όταν δεν εμφανίζονται στο ΜΔ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας και, επιπλέον, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι υποχρεώσεις αφορούν σε δαπάνες που δεν δύναται να πληρωθούν λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου ή λόγω διαδικασιών φορέα χρηματοδότησης που αφορούν ιδίως σε δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα ή πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή πρόκειται για υποχρεώσεις που νομίμως έχουν αναληφθεί αλλά βρίσκονται υπό δικαστική διεκδίκηση.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ