Οδηγίες ΥΠΕΣ προς τις περιφέρειες για την εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων με το Παρακαταθηκών

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών προς τις περιφέρειες της χώρας, παρέχονται οδηγίες για την ορθή λογιστική αποτύπωση και καταγραφή στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου των χρηματοροών που θα πραγματοποιηθούν κατά την εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων τους με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για τη χρηματοδότηση έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Σκοπός των οδηγιών είναι η διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής καταγραφής των χρηματοδοτήσεων από το ΤΠΔ και της εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεών τους από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω του ΠΔΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών που περιγράφεται στο άρθρο 10 της αρ. 22766/09.04.2020 ΚΥΑ (Β΄1386):

η εκταμίευση του δανείου θα πραγματοποιείται τμηματικά, είτε με τη μορφή προκαταβολής (εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση), είτε σύμφωνα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες.

η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχούν στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων Περιφερειών προς το ΤΠΔ πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από το ΥΠΕΣ. Μετά από κάθε πληρωμή του ΥΠΕΣ προς το ΤΠΔ, έχοντας ως βάση τη σχετική ενημέρωση από το ΤΠΔ, η Περιφέρεια οφείλει να καταχωρήσει το ποσό που έχει πληρωθεί στους ανεπτυγμένους κωδικούς.

Οι εγγραφές είναι απαραίτητο να καταχωρούνται στα βιβλία της περιφέρειας άμεσα, στον μήνα πραγματοποίησης της εκταμίευσης του δανείου ή της λήψης ενημέρωσης από το ΤΠΔ περί εξόφλησης δόσης δανείου από το ΥΠΕΣ και με ταυτόχρονη ενημέρωση των κυκλωμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της γενικής λογιστικής.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι το ΤΠΔ είναι φορέας της γενικής κυβέρνησης και, ως εκ τούτου, οι συναλλαγές με αυτό πρέπει να καταγράφονται στην αναφορά ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

Κατεβάστε από εδώ την εγκύκλιο