Εγκύκλιος για νέες διατάξεις που εισάγονται με τον νόμο του Εσωτερικού Ελέγχου

Με εγκύκλιό του ΑΔΑ ΨΦΛΛ46ΜΤΛ6-7ΜΓ, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωνει ότι στο ΦΕΚ 62 Α ́ δημοσιεύτηκε ο ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» και αναφέρει τα εξής:

Θεσμοθετείται νέο πειθαρχικό παράπτωμα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας και προβλέπεται πλέον η ποινή της οριστικής παύσης

Τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

Με τις διατάξεις του αρ. 33 του ν. 4795/2021 προβλέπονται ρυθμίσεις για τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

«Το σύνολο των μηνών για τους οποίους δύναται να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τις υποπερ. βα (i) και βα (iii) της περ. β) της παρ. 3 δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών συνολικά.».

Με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4795/2021 τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ. 86 του Υ.Κ. και προβλέπεται η σύσταση διακριτού συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και
υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]

Κατεβάστε από εδώ την εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες