Επιμορφωτικές Συναντήσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Επιμορφωτικές Συναντήσεις που η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υλοποίησε σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ιονίων Νήσων (12 – 13 Μαΐου & 2 – 3 Ιουνίου 2021) και Κεντρικής Μακεδονίας (14 – 15 Ιουλίου & 20 – 21 Ιουλίου 2021) με θέμα τη Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων.
Στόχος των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συναντήσεων ήταν η παροχή γνώσεων και της αναγκαίας πληροφόρησης προς τους εργαζόμενους των Δήμων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
Έμφαση δόθηκε στο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο νόμο 4412/16, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την επιτάχυνση της εξέλιξης των Δημοσίων Συμβάσεων.