Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 130 Τεύχος Α’ 23 Ιουλίου 2021 ο νόμος 4820/2021 για τον εκσυγχρονισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις”.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δημοσιονομικό Δικαστήριο και συγχρόνως ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου στη Χώρα. Αποτελεί πλήρη και αυτοτελή δικαιοδοτικό κλάδο. Η αμιγώς δικαστική του φύση διατηρείται ανεξάρτητα από τις ειδικότερες αρμοδιότητες που ασκεί.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί επίσης την τήρηση της νομιμότητας, της κανονικότητας και των αρχών της καλής διακυβέρνησης στο σύνολο των δημόσιων φορέων, και επιτηρεί τους δημόσιους υπολόγους. Ασκεί κάθε συμβατή με τη φύση του αρμοδιότητα που του ανατίθεται με νόμο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από: (α) τον Πρόεδρο,
(β) δέκα (10) Αντιπροέδρους,
(γ) σαράντα (40) Συμβούλους,
(δ) πενήντα (50) Παρέδρους και
(ε) πενήντα (50) Εισηγητές στους οποίους περιλαμβά- νονται και οι δόκιμοι Εισηγητές.

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία δρα ενιαία και αδιαίρετα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Συμμετέχει στην άσκηση της δικαιοδοτικής και γνωμοδοτικής λειτουργίας του Δικαστηρίου, συμβάλλοντας στην τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης, καθώς και στη διασφάλιση της ενότητας της νομολογίας του και στον σεβασμό του εύρους της δικαιοδοσίας του. Μεριμνά ιδίως, για τη δίκαιη απόδοση ευθυνών στις περιπτώσεις που κινεί τη δικαστική διαδικασία καταλογισμού.

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από:
(α) τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας,
(β) τον Επίτροπο Επικρατείας,
(γ) πέντε (5) Αντεπιτρόπους Επικρατείας,
(δ) τέσσερις (4) Παρέδρους της Γενικής Επικρατείας και (ε) οκτώ (8) Εισηγητές της Γενικής Επικρατείας.

Στις αρμοδιότητες του Ε.Σ. περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
(α) Ο διαρκής έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων, που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία ως προς την ικανότητά τους να αποτρέπουν τους δημοσιονομικούς κινδύνους.
(β) Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας ορισμένης κατηγορίας δαπανών στις εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνει, ύστερα από εκτίμηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα, ότι μόνον έτσι διασφαλίζεται η νόμιμη και κανονική διάθεση του δημοσίου χρήματος.

Κάθε Κλιμάκιο αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο ως πρόεδρο, και δύο (2) Παρέδρους. Τον έναν από τους Παρέδρους μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής ή δόκιμος Εισηγητής.
Στα Κλιμάκια Προσυμβατικού Ελέγχου, τον Πάρεδρο μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου Εισηγητή.
Οι Πάρεδροι, οι Εισηγητές και οι δόκιμοι Εισηγητές μετέχουν στα Κλιμάκια με γνώμη αποφασιστική.
Αν διαπιστωθεί αδυναμία λήψης απόφασης από την τριμελή σύνθεση, το Κλιμάκιο συνεδριάζει με πενταμελή σύνθεση.

Το Τμήμα Ελέγχων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου, αποφασίζει αν θα διενεργηθεί έλεγχος κατόπιν ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών ή αιτημάτων ελέγχου με κριτήρια τον αριθμό και τον συστημικό χαρακτήρα των καταγγελιών και αιτημάτων, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που τις συνοδεύουν, καθώς και τον βαθμό δημοσιονομικού κινδύνου ή κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου που εμ- φανίζει η διαχείριση την οποία αφορούν.
Αν, κατόπιν καταγγελίας ή σχετικού αιτήματος, διενεργηθεί έλεγχος, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να ενημερώνει όσους υπέβαλαν την καταγγελία ή το σχετικό αίτημα για τα πορίσματα του ελέγχου του.

Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστημάτων πληροφορικής
Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να διενεργεί ελέγχους ασφάλειας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληροφορικής των ελεγχόμενων φορέων, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με άλλα είδη ελέγχων.

Δείτε τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος:

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Ο ΘΕΣΜΟΣ
Άρθρο 1 Φύση
Άρθρο 2 Αποστολή
Άρθρο 3 Ανεξαρτησία
Άρθρο 4 Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και κανόνες Άρθρο 5 Χάρτες Δεοντολογίας
Άρθρο 6 Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης
και προστασία των προσωπικών δεδομένων
Άρθρο 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 8 Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 9 Ελεγκτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 10 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 11 Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και
ελεγκτικούς θεσμούς
Άρθρο 12 Ετήσια έκθεση ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις δικαστών
Άρθρο 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 15 Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Άρθρο 16 Εξωτερικοί συνεργάτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες
Άρθρο 18 Συγκρότηση της Ολομέλειας
Άρθρο 19 Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας
Άρθρο 20 Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας
Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια
Άρθρο 22 Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου
Άρθρο 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων
Άρθρο 24 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 25 Τήβεννος
Άρθρο 26 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες
Άρθρο 27 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
Άρθρο 28 Συγκρότηση Κλιμακίων
Άρθρο 29 Αριθμός και αρμοδιότητες Κλιμακίων Άρθρο 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 31 Καθήκοντα Προέδρου
Άρθρο 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων
Άρθρο 33 Καθήκοντα Συμβούλων
Άρθρο 34 Καθήκοντα Παρέδρων
Άρθρο 35 Καθήκοντα Εισηγητών
Άρθρο 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 37 Καθήκοντα Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 38 Καθήκοντα Αντεπιτρόπων Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 39 Καθήκοντα Παρέδρων της Γενικής Επιτρο
πείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 40 Καθήκοντα Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 41 Αναπλήρωση δικαστών
Άρθρο 42 Αναπλήρωση δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 43 Δικαστικές διακοπές
Άρθρο 44 Καθήκοντα Γενικών Συντονιστών
Άρθρο 45 Καθήκοντα Επιτρόπων
Άρθρο 46 Αναπλήρωση των Γενικών Συντονιστών και των Επιτρόπων
Άρθρο 47 Γραμματείς δικαστικών σχηματισμών
Άρθρο 48 Υπηρεσία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 49 Επιθεώρηση Υπηρεσιών Επιτρόπων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑ- ΣΙΩΝ
Άρθρο 50 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προ- γράμματος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 51 Ετήσια Έκθεση Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων
Άρθρο 52 Διαβίβαση και παρουσίαση στη Βουλή εκθέσεων ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 53 Περιεχόμενο και διαδικασία παραγωγής
Άρθρο 54 Ενημέρωση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα
Άρθρο 55 Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ- ΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 56 Διαδικασία
Άρθρο 57 Επιστημονική υποστήριξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 58 Ακεραιότητα
Άρθρο 59 Αποτελεσματικότητα
Άρθρο 60 Αναλογικότητα
Άρθρο 61 Επαγγελματισμός
Άρθρο 62 Δικαιότητα
Άρθρο 63 Ευθύνη
Άρθρο 64 Συνεκτικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 65 Διαχείριση των ελέγχων
Άρθρο 66 Όργανα άσκησης των ελέγχων
Άρθρο 67 Γενικές ελεγκτικές εξουσίες
Άρθρο 68 Τήρηση δικαιολογητικών διαχείρισης Άρθρο 69 Διαλειτουργικότητα συστημάτων
Άρθρο 70 Πρόσβαση ελεγκτών σε αρχεία των ελεγχόμενων
Άρθρο 71 Έλεγχοι από άλλους ελεγκτικούς φορείς
Άρθρο 72 Πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν τρίτοι
Άρθρο 73 Όρια ελέγχων
Άρθρο 74 Ακρόαση ελεγχόμενων, δικαιώματα άμυνας
Άρθρο 75 Τεκμηρίωση ευρημάτων, αιτιολογία δυσμενών κρίσεων
Άρθρο 76 Ποινικές διαδικασίες
Άρθρο 77 Ανακοίνωση εκθέσεων ελέγχου και πράξεων, κοινοποιήσεις, αντίγραφα
Άρθρο 78 Καταγγελίες, αναφορές και αιτήματα ελέγχου
Άρθρο 79 Προστασία ελεγκτών
Άρθρο 80 Ποιότητα των ελέγχων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άρθρο 81 Κριτήρια ελέγχου
Άρθρο 82 Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασμών
Άρθρο 83 Έλεγχοι συμμόρφωσης
Άρθρο 84 Έλεγχοι επιδόσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Άρθρο 85 Προσεγγίσεις ελέγχου
Άρθρο 86 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των συστη- μάτων εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 87 Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δη- μοσιονομικών πλημμελειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙ- ΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 88 Αντικείμενα των ελέγχων
Άρθρο 89 Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης
Άρθρο 90 Θεματικοί έλεγχοι
Άρθρο 91 Εξατομικευμένοι έλεγχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝ-
ΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 92 Έννομες συνέπειες ελέγχων
Άρθρο 93 Έλεγχοι που διακωλύουν την ανάπτυξη νομικών συνεπειών
Άρθρο 94 Έλεγχοι απαλλαγής ή καταλογισμού δημοσιονομικώς υπευθύνων
Άρθρο 95 Έλεγχοι για τη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης
Άρθρο 96 Έλεγχοι για τη διατύπωση συστάσεων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 97 Εργαλειοθήκη ελέγχων
Άρθρο 98 Συνδυασμός ελέγχων
Άρθρο 99 Υποχρεωτικοί έλεγχοι
Άρθρο 100 Προτεραιότητα ελέγχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Άρθρο 101 Γενικός χαρακτήρας
Άρθρο 102 Προτεραιότητες του Ετήσιου Προγράμματος
Άρθρο 103 Προγραμματισμός θεματικών ελέγχων
Άρθρο 104 Διάθεση του υπόλοιπου ελεγκτικού χρόνου
Άρθρο 105 Προετοιμασία του Ετήσιου Προγράμματος
Άρθρο 106 Εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΕΙΔΙΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: EΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 107 Έλεγχοι αξιοπιστίας των συστημάτων πληροφορικής
Άρθρο 108 Ψηφιακοί έλεγχοι
Άρθρο 109 Έλεγχοι αυτοματοποιημένων διαδικασιών πληρωμής
Άρθρο 110 Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ Ά
ρθρο 111 Επιτηρούμενοι δημόσιοι υπόλογοι
Άρθρο 112 Περιεχόμενο της επιτήρησης
Άρθρο 113 Αρμόδια όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ
Άρθρο 114 Λογοδοσία υπολόγων του Δημοσίου
Άρθρο 115 Λογοδοσία υπολόγων υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 116 Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμού
Άρθρο 117 Δυστροπούντες υπόλογοι
Άρθρο 118 Έκτακτη λογοδοσία δημόσιων υπολόγων
Άρθρο 119 Ενσωμάτωση των λογαριασμών λογοδοσίας των δημόσιων υπολόγων στους ετήσιους λογαριασμούς του φορέα όπου υπηρετούν
Άρθρο 120 Λογαριασμοί οργανισμών τοπικής αυ- τοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:EΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 121 Περιοδικότητα του ελέγχου
Άρθρο 122 Αντικείμενο και μεθοδολογία του ελέγχου
Άρθρο 123 Διαχειριστικά στοιχεία
Άρθρο 124 Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου
Άρθρο 125 Έκθεση ελέγχου
Άρθρο 126 Καταστροφή ή απώλεια υποβληθέντων διαχειριστικών στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: EΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 127 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: EΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 128 Έλεγχος εσόδων Δημοσίου
Άρθρο 129 Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων
Άρθρο 130 Ευθύνη υπαλλήλων
Άρθρο 131 Επέκταση εξόφλησης του ελέγχου εσόδων και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
Άρθρο 132 Έλεγχος χαρακτηρισμού οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: EΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑ- ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Άρθρο 133 Διαδικασία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 134 Ενέργειες Επιτρόπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: EΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 135 Αρμοδιότητα Επιτρόπων
Άρθρο 136 Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: EΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 137 Υπαγόμενοι στον έλεγχο φορείς
Άρθρο 138 Τρόπος διενέργειας του ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: EΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 139 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου
Άρθρο 140 Αμοιβή από την παροχή υπηρεσιών ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 141 Ορισμός και διακρίσεις ελλειμμάτων
Άρθρο 142 Υπεύθυνα πρόσωπα
Άρθρο 143 Συνευθυνόμενοι
Άρθρο 144 Μέτρο ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 145 Καταλογιζόμενο ποσό και καταλογιστική πράξη
Άρθρο 146 Πρόσωπα κατά των οποίων εκδίδεται καταλογιστική πράξη
Άρθρο 147 Τόκοι
Άρθρο 148 Καταλογισμός λαβόντων
Άρθρο 149 Καταλογίζον όργανο
Άρθρο 150 Μείωση του καταλογιζόμενου ποσού
Άρθρο 151 Εκτέλεση πράξεων
Άρθρο 152 Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση ελλείμματος
Άρθρο 153 Ανάκληση πράξεων

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 154 Προσωποπαγείς θέσεις δόκιμων Εισηγητών
Άρθρο 155 Προσωρινή κάλυψη θέσεων Αντεπιτρόπων
Άρθρο 156 Ειδική άδεια επιμόρφωσης
Άρθρο 157 Πλήρωση θέσεων Γενικών Συντονιστών και Επιτρόπων
Άρθρο 158 Συμμετοχή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 159 Ανάκληση θεωρήσεων
Άρθρο 160 Καταστροφή δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων
Άρθρο 161 Έλεγχος των δαπανών της Βουλής
Άρθρο 162 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 163 Εκκρεμείς έλεγχοι λογαριασμών
Άρθρο 164 Έλεγχος εκκρεμών διαχειρίσεων και έλεγχος νομιμότητας καταλογιστικών πράξεων
Άρθρο 165 Προσαυξήσεις
Άρθρο 166 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 167 Έναρξη ισχύος

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 168 Άσκηση κατά προτεραιότητα προσυμβατικού ελέγχου – Αντικατάσταση του άρθρου 338 του ν. 4700/2020
Άρθρο 169 Διαδικαστικές ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο – Αντικατάσταση του άρθρου 339 του ν. 4700/2020
Άρθρο 170 Επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) – Αντικατάσταση άρθρου του 340 του ν. 4700/2020
Άρθρο 171 Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από την επίδοση και κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 341 του ν. 4700/2020
Άρθρο 172 Καταθέσεις και καταβολές με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 342 του ν. 4700/2020
Άρθρο 173 Δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης και εξαιρέσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 343 του ν.4700/2020
Άρθρο 174 Διαδικασίες της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ηλεκτρονικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 344 του ν. 4700/2020
Άρθρο 175 Έναρξη ισχύος διατάξεων ηλεκτρονικών διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 345 του ν. 4700/2020
Άρθρο 176 Ανάπτυξη λογισμικού – Αντικατάσταση του άρθρου 346 του ν. 4700/2020
Άρθρο 177 Αίτηση καταλογισμού επιχορήγησης – Αντικατάσταση του άρθρου 347 του ν. 4700/2020
Άρθρο 178 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 179 Δικαίωμα υπαλλήλων σε αποζημίωση και παρακολούθηση ειδικού προγράμματος

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 180 Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από
δημόσιους πόρους
Άρθρο 181 Λειτουργικές δαπάνες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
Άρθρο 182 Ανεξόφλητες οφειλές – Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974
Άρθρο 183 Διαγραφή οφειλών – Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 82Α του ν.δ. 356/1974
Άρθρο 184 Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016
Άρθρο 185 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 109 του ν. 4387/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 186 Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 187 Ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών – Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων
Άρθρο 188 Αυτοτέλεια έμμισθου δικηγόρου – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4194/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 189 Ορισμός Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 190 Αρχή Ελέγχου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4314/2014
Άρθρο 191 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Άρθρο 192 Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 193 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Άρθρο 194 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020
Άρθρο 195 Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Προσθήκη άρθρου 280 Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 196 Αξιολόγηση Επιλεξιμοτήτων
Άρθρο 197 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 198 Σώρευση ενισχύσεων
Άρθρο 199 Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 200 Προσυμβατικός έλεγχος – Παρακολούθηση της διαδικασίας προετοιμασίας και κατάρτισης συμβάσεων
Άρθρο 201 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 202 Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
Άρθρο 203 Ρυθμίσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4270/2014
Άρθρο 204 Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομι- κών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 205 Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης
Άρθρο 206 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
Άρθρο 207 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ- ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 208 Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3877/2010
Άρθρο 209 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού
Άρθρο 210 Ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010
Άρθρο 211 Έναρξη ισχύος

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ