ΦΕΚ για τις οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3291 Τεύχος Β’ 26 Ιουλίου 2021 η Απόφαση Αριθμ. οικ. 55040 “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

Οπως αναφέρει το Αρθρο 1 η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.

Η αποφαση περιλαμβάνει τα εξής άρθα:
Άρθρο 2 Διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού
Άρθρο 3 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2022
Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.
Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.
Β.5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙI.

Άρθρο 4 α) Τροποποίηση υποκατηγορίας εσόδων 431 β) Μετονομασία κωδικών αριθμών
Άρθρο 5 Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού
Άρθρο 6 Δομή του προϋπολογισμού – συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού
Άρθρο 7 Έκταση εφαρμογής – έναρξη ισχύος

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ