Παρατείνονται οι συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση …»

Παρατείνονται οι συμβάσεις ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αφού σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργεί ο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηψιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» αυτοί εντάσσονται στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 3 της τροπολογίας αναφέρει:
Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εψαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληψθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οτις δομές των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, στο Πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021,
Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.