Τροπολογία για την κάλυψη των δαπανών προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηψιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» καταργείται η διάταξη του νόμου 3870/2010 που προέβλεπε ότι για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 1 της τροπλογίας προβλέπεται ότι:
Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων — Δ.Ι.Ε.Κ. — Σ.Δ.Ε. — Τροποποίηση της υποπερ. ββ και Κατάργηση της υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

 1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ’ της Παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την Κατανομή της δαπάνης και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, τα τρία τελευταία εδάφια αντικαθίστανται με πέντε νέα εδάφια και η υποπερ. ββ) διαμορφώνεται ως εξής:
  «ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από ειδική πίστωση που εγγράψεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμεται κατ αναλογία στους οικείους δήμους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.
  Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ ό), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.
  Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου ότου π.δ. 164/2004. Η παρ. Ι του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και
  κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή της παρούσας.
  Το Προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων δήμων, σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόΦασης του Υπουργού Εσωτερικών.>).
 2. Η υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 καταργείται.