Πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων από τον ΑΣΔΑ

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.
Η Πράξη απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλσης.
Η υποβολή του Γ Κύκλου αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 22/07/2021 έως και την Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 20.00.
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Για λεπτομέρεις εδώ
https://training.asda.gr/p/m/default/el-GR?fbclid=IwAR3YXtJU6UC_rukRizhb0IG-vfhv0mrmJR86UiK3snymhU5MjklD-qZn9fY