Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα εγκρίνονται οι αναθέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3442 Τεύχος Β’ 29 Ιουλίου 2021 ο Καθορισμός της αρμόδιας οργανικής μονάδας, της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής αιτήσεων από αναθέτουσες αρχές και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επεξεργασία των αιτήσεων για την κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 167) προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
Σύμφωνα με το Άρθρο 1: «Αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία αιτήσεων αναθετουσών αρχών για την κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ορίζεται το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογι- σμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυ- ξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Σύμφωνα με το Άρθρο 2: «Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου symbaseis- [email protected] αίτηση με περίληψη του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο απευθείας ανάθε- σης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στην περίληψη συμπεριλαμβάνονται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: α) η αναθέτουσα αρχή, β) το είδος της σύμβασης (σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων ή μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημο- νικών υπηρεσιών), γ) συνοπτική περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, και δ) τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη ανάθεση αφορά στην υλοποίηση έργου ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ